Contact Info

ผู้จัดทำโปรแกรม

 • นายแพทย์อุทัย ตัณศลารักษ์   
 • แพทย์หญิงจิตสุดา บัวขาว   
 • นายแพทย์อดุลย์ บัณฑุกุล   
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ผู้พัฒนาโปรแกรม

 • นายแพทย์อดุลย์ บัณฑุุกุล   
 • นายแพทย์กิติพงษ์ พนมยงค์   
 • นายแพทย์จรัส โชคสุวรรณกิจ   
 • แพทย์หญิงอรพรรณ ชัยมณี   
หัวหน้ากลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หัวหน้างานศูนย์พิษวิทยา กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หัวหน้างานศูนย์โรคจากการทำงาน กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หัวหน้างานศึกษาอบรมอาชีวเวชศาสตร์ กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ผู้ประสานงานหลัก

 • นางวรรณา จงจิตรไพศาล   
หัวหน้างานพยาบาลอาชีวอนามัย โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

หัวหน้าคณะผู้นิพนธ์

 • พันโทนายแพทย์วชร โอนพรัตนวิบูล
  แพทย์ที่ปรึกษา กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี