แบบสอบถาม | Questionaire

  แบบสอบถามคุณภาพ Application
  แบบสอบถามข้อมูลผู้ใช้งานระบบ

แบบสอบถามคุณภาพ Application

แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามที่ต้องการทราบข้อมูลคุณภาพของ Application บน Iphone กรุณากรอกตามความเป็นจริงเพื่อทางเราจะได้สามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้ในการปรับปรุงต่อไป

เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม  :  
อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม  :  
ความยากง่ายในการใช้งาน  :  
ความสวยงาม  :  
ภาพรวมของ Application  :  
ข้อเสนอแนะอื่นๆ  :  

แบบสอบถามข้อมูลผู้ใช้งานระบบ

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจข้อมูลของผู้ใช้งาน Application นี้ว่าเป็นกลุ่มบุคคลประเภทใด เพื่อทางผู้พัฒนาจะสามารถนำข้อมูลไปปรับปรุงให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ใช้งานมากที่สุด

เพศของผู้ใช้งาน  :  
ช่วงอายุของผู้ใช้งาน  :  
วุฒิการศึกษาผู้ใช้งาน  :  
ประเภทผู้ใช้งาน  :