ค้นหาข้อมูล | Search data

ค้นหาทั่วไป
ใส่ข้อมูลที่ต้องการค้นหา : เลือกหัวข้อที่ต้องการค้นหา :

ค้นหาจาก หมวดหมู่
UN NUMBER : 10028-15-6
ชื่อ สารเคมี Ozone
ชื่ออื่นๆ,การค้า,Synonyms Triatomic oxygen
สูตรโมเลกุล O3
CAS number 10028-15-6
ลักษณะทางกายภาพ (ติดไฟ,กลิ่น,สี ฯ) เป็นก๊าซไม่มีสี หรืออาจมีสีฟ้าอ่อน มีกลิ่นฉุนรุนแรง
ค่ามาตรฐานในสถานที่ทำงาน
● ACGIH ACGIH TLV - Heavy Work - 0.05 ppm TWA; Moderate Work - 0.08 ppm TWA; Light Work - 0.10 ppm TWA; Heavy, Moderate, or light workloads (≤ 2 hrs) - 0.2 ppm TWA
● OSHA OSHA PEL - TWA 0.1 ppm, 0.2 mg/m3
● NIOSH NIOSH REL - 0.1 ppm, 0.2 mg/m3 Ceiling
● IDLH 5 ppm
● ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี) ไม่มีในประกาศ
● มาตรฐานอื่นๆ ไม่มีข้อมูล
● BEI ไม่มีข้อมูล
การใช้ประโยชน์,ความเสี่ยงในการสัมผัส ใช้ในการฆ่าเชื้อโรคทั้งในน้ำและในอากาศ ใช้ในอุตสาหกรรมฟอกสี การทำเยื่อกระดาษ การเชื่อมเหล็กหรือโลหะอาจทำให้เกิดได้ งานที่มีการใช้รังสีอุลตร้าไวโอเลตเช่น เครื่องถ่ายเอกสาร นอกจากนี้ยังพบอยู่ในชั้นบรรยากาศของโลก
กลไกการก่อโรค
อาการเฉียบพลัน Ozone เป็นก๊าซที่มีความเป็นพิษและระคายเคืองต่อร่างกายสูง เมื่อสัมผัสจะทำให้มีอาการระคายเคืองตา จมูก แสบคอ ไอ แสบผิวหนังถ้าสัมผัสในปริมาณมากอาจทำให้เกิดน้ำท่วมปอด(Pulmonary edema) หรือเลือดออกในปอด(Pulmonary hemorrhage)ได้ ถ้าสัมผัสในปริมาณน้อยอาจทำให้มีอาการมึนเวียนศีรษะได้
อาการเรื้อรัง เมื่อสัมผัสในระยะเวลานานอาจทำให้เกิดทางเดินหายใจอักเสบแบบเรื้อรัง เช่น หลอดลมอักเสบเรื้อรัง ปอดอักเสบเรื้อรัง อาจเกิดพังผืดของปอดและหลอดลมทำให้มีอาการหอบเหนื่อยได้
คุณสมบัติก่อมะเร็ง (IARC) ยังไม่มีข้อมูลว่า โอโซนทำให้เกิดมะเร็งในคน
การวินิจฉัย
● เกณฑ์การวินิจฉัย 1.มีอาการ อาการแสดงที่เข้าได้กับผลเสียต่อสุขภาพจากการสัมผัสสารเคมีชนิดนี้ เช่น อาการระคายเคืองทางเดินหายใจ ผิวหนังอักเสบ 2. มีการวินิจฉัยแยกโรคอื่นแล้ว 3. ผู้ป่วยมีประวัติสัมผัสสารชนิดนี้จริง 4. มีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ค่าสมรรถภาพปอดลดลง หรือ ความผิดปกติของภาพถ่ายรังสีปอด 5. มีผลตรวจทางสิ่งแวดล้อมว่ามีการสัมผัสสารชนิดนี้เกินค่ามาตรฐานความปลอดภัย 6. มีผู้อื่นที่ปฏิบัติงานแบบเดียวกับผู้ป่วยมีอาการเจ็บป่วยคล้ายกัน
● การตรวจทางห้องปฏิบัติการ(ตรวจในเลือด,ปัสสาวะ ฯ) การตรวจสมรรถภาพปอดพบการลดลงของสมรรถภาพปอด การตรวจด้วยภาพถ่ายรังสีทรวงอกอาจพบความผิดปกติ
การรักษา
● การรักษาเฉพาะ ไม่มีข้อมูลยาต้านพิษหรือการรักษาเฉพาะสำหรับการสัมผัสโอโซน แต่มีบางการศึกษาพบว่าการให้วิตามินอี (E) ทางการรับประทานจะช่วยลดการทำลายผนังเซลล์โดยเฉพาะในระบบทางเดินหายใจ
● การรักษาตามอาการ 1. นำผู้ที่สัมผัสออกจากจุดเกิดเหตุ 2. ในกรณีที่สัมผัสในปริมาณมากให้ทำการล้างตัวด้วยน้ำสะอาดอย่างน้อย 15 นาที 3. ให้ O2 4. สังเกตอาการของระบบทางเดินหายใจถ้ามีอาการหอบเหนื่อยมากพิจารณาใส่ท่อช่วยหายใจ ซึ่งอาการของระบบทางเดินหายใจสามารถเกิดขึ้นได้แม้ว่าจะผ่านไปแล้ว 2 วันหลังสัมผัส
การป้องกัน,มาตรการทางความปลอดภัยและสุขภาพ,การเฝ้าระวังทางการแพทย์ - การป้องกัน 1. ขณะทำงานควรระวังการสัมผัสผิวหนัง ตาและทางการหายใจ หากมีการสัมผัสทางการผิวหนังหรือกระเด็นเข้าตาควรนำผู้ที่สัมผัสออกมาจากจุดที่มีการสัมผัสและล้างด้วยน้ำสะอาด 2. การใส่เครื่องป้องกันส่วนบุคคลควรใส่หน้ากาก ถุงมือ ชุดป้องกันสารเคมี และแว่นตานิรภัย ในส่วนของหน้ากากควรใช้หน้ากากที่ป้องกันสารเคมี - มาตรการทางความปลอดภัยและสุขภาพ 1. จัดระบบระบายอากาศในสถานประกอบการให้เหมาะสม เพียงพอ 2. ใช้เครื่องป้องกันอันตรายที่เหมาะสม และเพียงพอ - การเฝ้าระวังทางการแพทย์ ติดตามอาการของผู้ที่สัมผัส ซึ่งอาจมีความผิดปกติกับร่างกายได้ เช่น ไอเรื้อรัง หายใจหอบเหนื่อย - การเตรียมตัวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Ozone เป็นสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองเป็นอันตรายรุนแรงกับผู้ที่รับสัมผัส ดังนั้นเมื่อมีผู้ที่ได้รับสัมผัส ให้พยายามนำตัวออกมาจากจุดที่เกิดการสัมผัสโดยเร็ว ทำการถอดเสื้อผ้าและล้างตัว ด้วยน้ำสะอาดให้มากที่สุดก่อนนำส่งโรงพยาบาล
เอกสารอ้างอิง - Olson KR, Anderson IB, Benowitz NL, Blanc PD, Clark RF, Kearney TE, et al. Poisoning & drug overdose. the California Poison Control System. 5th ed. New York: McGraw-Hill 2004. - ACGIH. TLVs and BEIs Based on the Documentation of the Threshold Limit Values & Biological Exposure Indices. United States2011. - NIOSH. NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards. Available from: http://www.cdc.gov/niosh/npg/npgd0476.html. - Stellman JM. ILO encyclopaedia of occupational health and safety. 4th ed. Geneva: International Labour Office 1998. - Haz-Map: Occupational Exposure to Hazardous Agents. Ozone. Available from: http://hazmap.nlm.nih.gov/.