ค้นหาข้อมูล | Search data

ค้นหาทั่วไป
ใส่ข้อมูลที่ต้องการค้นหา : เลือกหัวข้อที่ต้องการค้นหา :

ค้นหาจาก หมวดหมู่
UN NUMBER : 1036
ชื่อ สารเคมี Ethylamine
ชื่ออื่นๆ,การค้า,Synonyms Aminoethane; monoethylamine
สูตรโมเลกุล C2-H5-NH2 C2-H7-N
CAS number 75-04-7
ลักษณะทางกายภาพ (ติดไฟ,กลิ่น,สี ฯ) ของเหลวหรือแก๊สไม่มีสี กลิ่นฉุนแสบจมูกคล้ายแอมโมเนีย แก๊สนี้จะหนักกว่าอากาศ มักอยู่ใกล้พื้นดิน จุดเดือด 16.6 องศาเซลเซียส จุดเยือกแข็ง -81 องศาเซลเซียส สามารถละลายน้ำ แอลกอฮอล์ และอีเธอร์ได้ อาจเกิดการติดไฟได้ เป็นด่างแก่
ค่ามาตรฐานในสถานที่ทำงาน
● ACGIH ACGIH(2009) TLV – 8hr TWA 5 ppm, TLV – STEL (Skin) 15 ppm
● OSHA OSHA PEL – 8hr TWA 10 ppm
● NIOSH NIOSH REL – 10hr TWA 10 ppm
● IDLH IDLH 600 ppm
● ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี)
● มาตรฐานอื่นๆ Australia(1990) – 10 ppm Germany(1989) – 10 ppm Sweden(1989) – 10 ppm United Kingdom(1991) – 10 ppm
● BEI
การใช้ประโยชน์,ความเสี่ยงในการสัมผัส ใช้ในกระบวนการผลิต - สี - ยาง และเรซิ่น เป็นสารกันบูดที่ผสมในยางลาเท็กซ์ เป็นสารกันบูดที่ผสมในการสังเคราะห์สารอินทรีย์
กลไกการก่อโรค สามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทั้ง 3 ทาง ได้แก่ ทางการหายใจ ทางการกิน และทางผิวหนัง สามารถเข้าสู่น้ำนม และน้ำคร่ำได้ ทำให้เกิดโรค Neonatal Hypergastrinemia ในเด็กแรกเกิด เมื่อเข้าสู่ร่างกายสารนี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ และจะถูกขับออกทางปัสสาวะ หรือลมหายใจออก
อาการเฉียบพลัน ระคายเคืองทางเดินหายใจ ทำให้เกิดอาการเจ็บคอ ไอ หายใจลำบาก น้ำมูกไหล หลอดลมตีบ (Bronchospasm) และอาจเกิดภาวะปอดบวม (Pulmonary edema) ปอดอักเสบจากสารเคมี (Acute lung injury) ระคายเคืองตา ทำให้เยื่อบุตาอักเสบ ตามัว ถ้ากระเด็นเข้าตาจะทำให้เป็นแผลที่กระจกตาได้ (Corneal Damage) ถ้ากินเข้าไปจะระคายเคืองเยื่อบุภายในปากและหลอดอาหาร และอาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสียได้ การสัมผัสของเหลวทางผิวหนังทำให้เนื้อเยื่อถูกทำลาย จากความเย็นจัด (Frostbite) โดยจะมีอาการบวม แดง ปวดบริเวณที่สัมผัส การระเหยอย่างรวดเร็วจากสถานะของเหลว อาจทำให้เนื้อเยื่อถูกทำลายเพราะความเย็นจัด (Frostbite)
อาการเรื้อรัง การได้รับกลิ่นนานๆทำให้การรับรู้กลิ่นลดลง (Olfactory fatique) ทำให้เกิดโรคปอดเรื้อรัง (Residual Chronic Lung Disease) สูญเสียการมองเห็นหรือการมองเห็นลดลงอย่างถาวร
คุณสมบัติก่อมะเร็ง (IARC)
การวินิจฉัย
● เกณฑ์การวินิจฉัย
● การตรวจทางห้องปฏิบัติการ(ตรวจในเลือด,ปัสสาวะ ฯ) ไม่มี
การรักษา
● การรักษาเฉพาะ ไม่มี
● การรักษาตามอาการ - การรักษาระยะเฉียบพลัน ประเมินอาการทางเดินหายใจ ระวังภาวะหลอดลมตีบเฉียบพลัน ดูดเสมหะ ถ้ากระเด็นเข้าตาให้รีบล้างตาด้วยน้ำเกลือ 0.9%Saline ถ้ากินเข้าไปให้ดื่มน้ำ 5 ml/kg ถึง 200ml ถ้ากระเด็นถูกผิวหนังให้ล้างลดการปนเปื้อน แล้วทำแผล ให้การรักษาแบบประคับประคองตามอาการ เช่น ให้ยาละลายเสมหะ ยาลดน้ำมูก ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ เฝ้าระวังอาการช๊อกหรือปอดบวม (Pulmonary edema) เฝ้าระวังสัญญาณชีพจร การหายใจ และอัตราการเต้นของหัวใจ - การดูแลระยะยาว นัดติดตามอาการเพื่อสังเกตอาการทางเดินหายใจ ผิวหนัง และทางเดินอาหาร
การป้องกัน,มาตรการทางความปลอดภัยและสุขภาพ,การเฝ้าระวังทางการแพทย์ - ใส่แว่นป้องกันสารเคมี - ใส่ชุดที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการสัมผัสสารเคมีทางผิวหนัง - จุดล้างตาควรอยู่ใกล้บริเวณที่ทำงานกับสารเคมี - จุดล้างตัวควรอยู่ในบริเวณที่ทำงานกับสารเคมี - ถ้าสารเคมี > 250 ppm ต้องใส่หน้ากากป้องกันชนิด Supplied-air respirator in a continuous-flow mode(AFP=25) หรือ Powered air-purifying respirator with cartridges(AFP=25) - ถ้าสารเคมี > 500 ppm ต้องใส่หน้ากากป้องกันชนิด Chemical Cartridge respirator with full facepiece and cartridges(AFP=50) - ถ้าสารเคมี > 600 ppm ต้องใส่หน้ากากป้องกันชนิด Supplied-air respirator with full facepiece in positive pressure mode(AFP=2000) - ถ้าได้รับสัมผัสสารเคมี ควรล้างผิวหนังบริเวณที่สัมผัสสารเคมีทันที - ถ้าชุดที่สวมใส่เปียกหรือมีการปนเปื้อนควรเปลี่ยนชุดทันที - ไม่ควรทำให้เกิดประกายไฟบริเวณทำงานเกี่ยวกับสารเคมีนี้ - หลีกเลี่ยงการหายใจเอาไอระเหยของสารเคมี - หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารเคมีที่ตัว ไม่ควรอยู่บริเวณที่สารเคมีพัดผ่าน - การเตรียมตัวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ถ้าไม่ทราบระดับความเข้มข้นของสารเคมี ควรใส่หน้ากากป้องกันชนิด Self-contained breathing apparatus(SCBA) with full pacepiece in pressure-demand mode(AFP=10000)
เอกสารอ้างอิง - ACGIH. TLVs and BEIs Based on the Documentation of the Threshold Limit Values & Biological Exposure Indices. United States2011. - NIOSH. NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards. Available from: http://www.cdc.gov/niosh/npg/npgd0414.html. - Stellman JM. ILO encyclopaedia of occupational health and safety. 4th ed. Geneva: International Labour Office 1998. - Haz-Map: Occupational Exposure to Hazardous Agents. Nitric acid. Available from: http://hazmap.nlm.nih.gov/. - National Library of Medicine HSDB Database. Ethylamine. Available from: http://toxnet.nlm.nih.gov/.