ค้นหาข้อมูล | Search data

ค้นหาทั่วไป
ใส่ข้อมูลที่ต้องการค้นหา : เลือกหัวข้อที่ต้องการค้นหา :

ค้นหาจาก หมวดหมู่
UN NUMBER : 1040
ชื่อ สารเคมี เอทิลีนออกไซด์ (Ethylene oxide)
ชื่ออื่นๆ,การค้า,Synonyms Dimethylene oxide, Oxirane, 1,2-Epoxyethane, Epoxyethane, EtO, EO, Oxacyclopropane
สูตรโมเลกุล C2-H4-O
CAS number 75-21-8
ลักษณะทางกายภาพ (ติดไฟ,กลิ่น,สี ฯ) แก๊สไม่มีสี มีกลิ่นหอมอ่อนๆ
ค่ามาตรฐานในสถานที่ทำงาน
● ACGIH ACGIH TLV (1990) TWA 1 ppm
● OSHA PEL TWA 1 ppm (1.8 mg/m3), Ceiling 5 ppm (9 mg/m3)|
● NIOSH NIOSH REL TWA less than 1 ppm (1.8 mg/m3), Ceiling 5 ppm (9 mg/m3), Carcinogen Notation
● IDLH IDLH = 800 ppm
● ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี) พ.ศ. 2520: ไม่ได้กำหนดไว้
● มาตรฐานอื่นๆ ไม่มี
● BEI ยังไม่มีองค์กรที่น่าเชื่อถือองค์กรใดกำหนดไว้
การใช้ประโยชน์,ความเสี่ยงในการสัมผัส ใช้ในการฆ่าเชื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ และเป็นสารสำคัญในขบวนการผลิตสารเคมี ethylene glycol ตัวทำละลาย สารเคลือบผิว และในอีกหลายๆ อุตสาหกรรมเคมี
กลไกการก่อโรค ethylene oxide มีฤทธิ์เป็นด่าง เป็นตัวทำปฏิกิริยากับโปรตีนและ DNA ทำให้เซลล์ตาย การสัมผัสแก๊สโดยตรงทำให้ระคายเคืองตา เยื่อบุทางเดินหายใจ และปอด สามารถซึมผ่านผิวหนังได้
อาการเฉียบพลัน ระคายเคืองเยื่อบุตา ระคายเคืองเยื่อบุปาก ช่องคอ ทางเดินหายใจ ปอด และทำให้เกิดปอดบวมน้ำได้
อาการเรื้อรัง ทำให้เกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาว
คุณสมบัติก่อมะเร็ง (IARC) IARC = Group 1 (ยืนยันว่าเป็นสารก่อมะเร็ง) ACGIH Carcinogenicity A2
การวินิจฉัย
● เกณฑ์การวินิจฉัย ไม่มี (ไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อโรคจากการทำงานของประเทศไทย ฉบับ พ.ศ. 2550)
● การตรวจทางห้องปฏิบัติการ(ตรวจในเลือด,ปัสสาวะ ฯ) ไม่สามารถตรวจทางเลือดได้
การรักษา
● การรักษาเฉพาะ ไม่มี
● การรักษาตามอาการ ไม่มียาต้าน (antidote) เฉพาะสำหรับสารนี้ ควรดูแลอย่างใกล้ชิด 2 – 3 ชั่วโมงหลังสัมผัส โดยเฉพาะอาการระบบทางเดินหายใจ หากจำเป็นต้องใส่ท่อช่วยหายใจและใช้เครื่องช่วยหายใจควรพิจารณาใส่ให้ หากพบหลอดลมตีบและปอดบวมน้ำ ให้รักษาตามอาการ และให้รักษาหากมีอาการโคม่า ชัก และหัวใจเต้นผิดจังหวะ เป็นต้น
การป้องกัน,มาตรการทางความปลอดภัยและสุขภาพ,การเฝ้าระวังทางการแพทย์ - การป้องกัน ตรวจวัดระดับแก๊สชนิดนี้ในสถานที่ทำงานให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และควรสวมอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม - มาตรการทางความปลอดภัยและสุขภาพ ลดปริมาณสารนี้ลงในบรรยากาศการทำงานให้ต่ำที่สุด เปิดระบบระบายอากาศ ใช้สารเคมีอื่นแทน - การเฝ้าระวังทางการแพทย์ ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดทุกปี - การเตรียมตัวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน นำผู้ที่สัมผัสสารออกจากบริเวณที่มีการปนเปื้อนโดยด่วน โดยผู้ช่วยเหลือควรใส่ชุดป้องกันสารเคมี
เอกสารอ้างอิง - International Programme on Chemical Safety. International Chemical Safety Cards (ICSCs). Geneva: International Labour Office 1998. - Olson KR, Anderson IB, Benowitz NL, Blanc PD, Clark RF, Kearney TE, et al. Poisoning & drug overdose. the California Poison Control System. 5th ed. New York: McGraw-Hill 2004. - Farrow C, Wheeler H, Bates N, Murray V. The chemical incident management handbook. London: The Stationery Office 2000.