ค้นหาข้อมูล | Search data

ค้นหาทั่วไป
ใส่ข้อมูลที่ต้องการค้นหา : เลือกหัวข้อที่ต้องการค้นหา :

ค้นหาจาก หมวดหมู่
UN NUMBER : 1061
ชื่อ สารเคมี METHYLAMINE
ชื่ออื่นๆ,การค้า,Synonyms Methanamine, Aminomethane, Monomethylamine
สูตรโมเลกุล CH5-N / CH3-NH2
CAS number 74-89-5
ลักษณะทางกายภาพ (ติดไฟ,กลิ่น,สี ฯ) แก๊สไม่มีสี ที่ความเข้มข้นสูงจะมีกลิ่นฉุนคล้ายแอมโมเนีย ความเข้มข้นต่ำๆกลิ่นจะคล้ายปลา ติดไฟง่าย กระจายรวมในอากาศได้ดีและสามารถระเบิดได้ ละลายได้ดีในน้ำ alcohol และ ether
ค่ามาตรฐานในสถานที่ทำงาน
● ACGIH ACGIH TLV – TWA 5 ppm STEL 15 ppm
● OSHA OSHA PEL – TWA 10 ppm;
● NIOSH REL 10ppm
● IDLH 100 ppm
● ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี) ยังไม่มีค่ากำหนด
● มาตรฐานอื่นๆ Australia: 10 ppm, ERPG: 10ppm, Max allowable concn (USSR) 1 mg/cu m Federal Republic of Germany: 10 ppm
● BEI ยังไม่มีองค์กรที่น่าเชื่อถือองค์กรใดกำหนดไว้
การใช้ประโยชน์,ความเสี่ยงในการสัมผัส อุตสาหกรรมที่ใช้ การใช้ประโยชน์ - อุตสาหกรรมที่ใช้ตัวทำละลาย ใช้ในการย้อมต่างๆ - อุตสาหกรรมฟอกหนัง - ตัวเร่งปฏิกริยาในน้ำยาล้างฟิลม์ - ใช้สังเคราะห์สารอินทรีย์ ใช้ในโรงงานเป็นตัวยับยั้งกระบวนการ polymerization - เป็นส่วนผสมเชื้อเพลิง สารขับเคลื่อนจรวด - ในขนาดต่ำๆอาจใช้เป็นส่วนผสมของน้ำยาทำความสะอาดบ้าน น้ำยาล้างจาน
กลไกการก่อโรค เนื่องจากมีฤทธิ์เป็นด่างแก่มากกว่าแอมโมเนีย จึงเกิดพิษด้านระคายเคืองแบบกรด-ด่าง (Corrosive erosion) และผิวหนังไหม้จากสารเคมีเป็นหลัง (Alkaline burns) Methylamine เข้าสู่ร่างกายได้ 3 ทาง โดยพบทางการหายใจมากที่สุด รองลงมาคือสัมผัสทางผิวหนัง และส่วนน้อยทางการกิน
อาการเฉียบพลัน กรณีรับสัมผัสทางการหายใจ จะระคายเคืองทางเดินหายใจ ทำให้มีอาการคัดจมูก น้ำมูกไหล ไอ หายใจลำบาก ถ้าได้รับความเข้มข้นสูงทำให้เกิดหลอดลมหดเกร็ง(bronchospasm) อาการอุดกั้นทางเดินหายใจส่วนบน (upper airway obstruction) ปอดอักเสบและเกิดภาวะปอดบวมน้ำได้ (bronchitis and pulmonary edema) กรณีรับสัมผัสทางผิวหนัง ตา และเยื่อบุ จะเกิดการระคายเคืองรุนแรง ผิวหนังอักเสบ ผิวหนังไหม้จากสารเคมี ทำให้ปวดแสบร้อน ถ้าสัมผัสในรูปของเหลวอาจทำให้เกิดลักษณะคล้ายน้ำแข็งกัด (frostbite) กรณีกินเข้าไปจะเกิดลักษณะ Corrosive erosion จากภาวะด่างแก่ ตลอดทางเดินอาหาร ทำให้ปวดแสบร้อน คลื่นไส้อาเจียน ปวดท้องรุนแรง อาจมีผนังทางเดินอาหารทะลุ และเลือดออกในทางเดินอาหารได้ (guts perforate and bleeding)
อาการเรื้อรัง ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับอาการระยะยาวของการสัมผัส Methylamine นอกจากการระคายเคืองผิวหนังเรื้อรัง ยังไม่มีข้อมูลของการเป็นพิษด้านอื่นๆ
คุณสมบัติก่อมะเร็ง (IARC) องค์กร IARC ไม่ได้ทำการประเมินไว้
การวินิจฉัย
● เกณฑ์การวินิจฉัย ยังไม่มีเกณฑ์การวินิจฉัยที่จำเพาะ การวินิจฉัยใช้การซักประวัติการสัมผัส การตรวจสิ่งแวดล้อม และอาการทางคลินิก ได้แก่ การระคายเคืองจากด่าง ผิวหนังและ เยื่อบุไหม้จากสารเคมี (Corrosive erosion and alkaline burns) ซึ่งเกิดได้ทั้งระบบทางเดินหายใจ ผิวหนังและเยื่อบุ และทางเดินอาหารในกรณีได้รับทางการกิน เป็นต้น
● การตรวจทางห้องปฏิบัติการ(ตรวจในเลือด,ปัสสาวะ ฯ) ยังไม่มีการกำหนดค่ามาตรฐานของ Methylamine หรือ ค่า metabolite ของสารในร่างกาย
การรักษา
● การรักษาเฉพาะ ยังไม่มีการรักษาเฉพาะหรือ Antidote จากการสัมผัส Methylamine
● การรักษาตามอาการ กรณีได้รับทางการหายใจ ให้พาผู้ป่วยออกจากจุดเกิดเหตุทันที มาในที่ระบายอากาศถ่ายเทได้ดี เฝ้าระวังระบบการหายใจ ให้อ๊อกซิเจน 10-15L/min ถ้าคนไข้มีภาวะหายใจลำบาก มีอาการหลอดลมอุดกั้น หรือขาดอ๊อกซิเจน ให้ใส่ท่อช่วยหายใจ ถ้าคนไข้หายใจได้ดีต้องเฝ้าระวังภาวะหลอดลมอุดกั้น หลอดลมอักเสบหรือปอดบวมน้ำซึ่งจะเกิดตามมาใน 24-48 ชั่วโมงได้ โดยควรเอ๊กซเรย์ปอด และอาจเจาะ blood gas ประเมิน ถ้าคนไข้ถ้ามีภาวะหลอดลมหดเกร็งให้ยาขยายหลอดลมพ่น ร่วมกับอาจพิจารณาให้ corticosteroid ร่วมได้ กรณีรับสัมผัสทางตา ให้ล้างตา (eye irrigate)ด้วย 0.9% saline หรือน้ำเปล่าสะอาดปริมาณมากๆไม่น้อยกว่า 30 นาที แล้วส่งพบจักษุแพทย์ต่อไป ถ้าสัมผัสกรณีสัมผัสทางผิวหนัง ให้ถอดชุดที่ปนเปื้อนสารเคมีออก ล้างตัวโดยใช้น้ำสะอาดปริมาณมากไม่น้อยกว่า 15 นาที แล้วประเมินความรุนแรงของบริเวณผิวหนังที่ระคายเคืองหรือไหม้จากสารเคมีต่อไป กรณีรับสัมผัสทางการกิน ควรรับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาลเพื่อสังเกตุอาการของ Corrosive erosion ในระบบทางเดินอาหารโดยเฉพาะหลอดอาหาร ถ้ากินเข้าไปไม่มาก และผู้ป่วยมีอาการอาจทำ endoscope เพื่อรักษาและประเมินความรุนแรง ให้ IV fluid เจาะเลือดเฝ้าระวังค่า Electrolyte, PTT, INR จองเลือด monitor urine output ระวังภาวะผนังทางเดินอาหารทะลุและเลือดออกในทางเดินอาหาร หลังการรักษาไปแล้วหลายสัปดาห์อาจต้องทำ Barium contrast เฝ้าระวังภาวะ stricture ของทางเดินอาหารด้วย
การป้องกัน,มาตรการทางความปลอดภัยและสุขภาพ,การเฝ้าระวังทางการแพทย์ - การป้องกัน การป้องกันในโรงงานอุตสาหกรรมเน้นการป้องกันการระเบิดและการรั่วไหล เนื่องจาก Methylamine ติดไฟได้ง่ายและเมื่อผสมในอากาศสามารถระเบิดได้และเป็นแก๊สที่หนักกว่าอากาศ หากเกิดการรั่วไหลจะสามารถกระจายไปได้กว้าง จึงควรเก็บให้มิดชิด ในที่แห้งและเย็น มีการระบายอากาศที่ดี หลีกเลี่ยงการเก็บใกล้สารเคมีที่มีปฏิกริยาต่อกันได้ เช่น กรด สารประกอบ halogen เป็นต้น โดยแหล่งที่มี Methylamine ควรมีการทำงานเป็นระบบปิด และให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสมโดยเฉพาะชุดกันกรด-ด่าง ที่ป้องกันตาและหน้ากากกันทางเดินหายใจ การเฝ้าระวังทางสุขภาพ คนงานที่มีโอกาสสัมผัสควรมีระบบเฝ้าระวังสุขภาพอย่างเป็นระบบทั้งทางด้านอุบัติเหตุและการเกิดโรค มีการให้ความรู้ ผลทางสุขภาพระยะฉับพลันและเรื้อรัง และวางระบบการส่งต่อการรักษาที่มีประสิทธิภาพเมื่อเกิดเหตุขึ้น การเฝ้าระวังทางการแพทย์ การเฝ้าระวังทางสุขภาพ การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ควรซักประวัติโรคประจำตัวและเน้นตรวจโรคทางระบบหายใจ ระบบผิวหนัง ควรนำผลตรวจในปัจจุบันมาเปรียบเทียบกับผลสุขภาพพื้นฐานของคนงานด้วยเสมอ ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงได้แก่ ตรวจระบบทางเดินหายใจ ระบบผิวหนัง ตา และเยื่อบุ การเฝ้าระวังทางสิ่งแวดล้อม ตรวจการรั่วไหลของแก๊ส และตรวจวัดระดับค่า Methylamine ไม่ให้เกินค่ามาตรฐานกำหนด - การเตรียมตัวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เนื่องจาก Methylamine มีความเป็นด่างสูง ติดไฟง่ายและระเบิดได้ และเป็นแก๊สที่หนักกว่าอากาศ หากเกิดการรั่วไหล ต้องหยุดการรั่วไหลก่อน และใช้การระบายอากาสเพื่อให้แก๊ส Methylamine เจือจางจนต่ำกว่าความเข้มข้นในอากาศที่จะระเบิดได้ ถ้ารั่วไหลในลักษณะแก๊สบีบอัดเหลว ต้องใช้ตัวดูดซับ เช่น ทราย ผงคาร์บอน ดูดซับก่อนนำไปกำจัดต่อไป ผู้เข้าไประงับเหตุต้องใส่หน้ากากกันทางเดินหายใจที่เหมาะสม ทางที่ดีควรใส่เป็นชุดป้องกันที่มีถังบรรจุอากาศภายใน (SCBA) และชุดป้องกันกรด-ด่าง และความร้อน และควรเตรียมพร้อมในกรณีเกิดการระเบิดและไฟไหม้ด้วย
เอกสารอ้างอิง - International Programme on Chemical Safety. International Chemical Safety Cards (ICSCs). Geneva: International Labour Office 1998. - Methylamine, A Comprehensive Guide to the Hazardous Properties of Chemical Substances - METHYLAMINE, ILO Encyclopaedia of Occupational Health and Safety - Methylamine, www.toxnet.nlm.nih.gov_cgi-bin_sis_search - METHYLAMINE, International Chemical Safety Cards