ค้นหาข้อมูล | Search data

ค้นหาทั่วไป
ใส่ข้อมูลที่ต้องการค้นหา : เลือกหัวข้อที่ต้องการค้นหา :

ค้นหาจาก หมวดหมู่
UN NUMBER : 1062
ชื่อ สารเคมี Bromomethane
ชื่ออื่นๆ,การค้า,Synonyms Methyl bromide, Monobromomethane, Methyl fume
สูตรโมเลกุล CH3-Br
CAS number 74-83-9
ลักษณะทางกายภาพ (ติดไฟ,กลิ่น,สี ฯ) แก๊สไม่มีสี ไม่มีกลิ่น หรือมีกลิ่นอ่อน ๆ เหมือน chloroform เกิดได้เองตามธรรมชาติในมหาสมุทรจากสาหร่ายหรือ kelp ส่วนใหญ่เกิดจากการสังเคราะห์โดยมนุษย์ หนักกว่าอากาศ มักเติมสาร Chloropicrin(2%) ที่เป็นสารระคายเคืองตาลงไปเพื่อเป็นสัญญาณเตือน สามารถซึมผ่านเสื้อผ้าและอุปกรณ์ป้องกันบางอย่างได้
ค่ามาตรฐานในสถานที่ทำงาน
● ACGIH ACGIH TLV – TWA 1 ppm, C –, Notations :Skin;A4
● OSHA OSHA PEL – TWA 5 ppm (20 mg/m3) (OSHA 1989)
● NIOSH NIOSH REL – Ca (lowest feasible concentration)
● IDLH IDLH Ca 250 ppm, ERPG – 2 : 50 ppm, ERPG – 3 : 200 ppm (NIOSH 2005)
● ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี) 20 ส่วนในล้านส่วนโดยปริมาตร (ppm) 80 มิลลิกรัมต่ออากาศ 1 ลูกบาศก์เมตร (mg/M3)
● มาตรฐานอื่นๆ ค่าในสิ่งแวดล้อมประเทศไทย ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดค่าเฝ้าระวังสำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปใน 24 ชั่วโมง กำหนดให้ โบรโมมีเธน (bromomethane) ต้องไม่เกิน 190 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (พ.ศ. 2552)
● BEI ยังไม่มีองค์กรที่น่าเชื่อถือองค์กรใดกำหนดไว้
การใช้ประโยชน์,ความเสี่ยงในการสัมผัส ใช้เป็นสารรมควัน สารฆ่าแมลง เชื้อรา และสัตว์กัดแทะ ใช้เป็นสารที่เติมกลุ่ม methyl (methylating agent) ในปฏิกิริยาเคมี ใช้เป็นตัวสกัดน้ำมันจากถั่ว เมล็ดพืช และขนแกะ ใช้เป็นสารดับเพลิงในยุโรปแต่ไม่นิยมในสหรัฐอเมริกา มีการใช้สารนี้ลดลงเนื่องจากทำลายชั้นโอโซน
กลไกการก่อโรค ดูดซึมได้ทางการหายใจ ทางผิวหนัง และการหายใจเอาไอระเหยเข้าไป สารนี้เป็น alkylating agent ที่จับกับกลุ่ม sulfhydryl และ amino ได้ดี มีข้อมูลอย่างจำกัดที่บ่งชี้ว่าความเป็นพิษเป็นผลโดยตรงจาก alkylating ของส่วนประกอบในเซลล์ เช่น glutathione, โปรตีน หรือ DNA หรือเป็นผลจาก metabolites ที่เป็นพิษจาก methylated glutathione มีข้อมูลที่ชัดเจนในสัตว์ทดลองที่บ่งชี้ว่าความเป็นพิษไม่ได้เกิดจาก bromide ion หากสูดดมจะแพร่กระจายไปตามเนื้อเยื่อและ metabolized ได้อย่างรวดเร็ว ในสัตว์ทดลอง ประมาณ 50% จะถูกกำจัดออกในรูปของ carbon dioxide ทางลมหายใจออก อีก25% ถูกขับออกทางปัสสาวะและอุจจาระ และอีก 25% จะจับกับเนื้อเยื่อในรูปของ methyl group ค่าครึ่งชีวิตในการกำจัดของ bromide ion มีค่า 9 – 15 วัน
อาการเฉียบพลัน ฤทธิ์ระคายเคือง ระคายเคืองตา เยื่อบุต่างๆ และทางเดินหายใจส่วนบน จากผลของสารระคายเคืองตา chloropicrin ที่เติมเข้าไป (ขนาดสัมผัสที่ทำให้เสียชีวิตสามารถเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีการเติมสาร chloropicrin เป็นสารเตือน) หากสัมผัสทางผิวหนังทำให้เป็นผื่นแดง คัน เป็นตุ่มน้ำ หรือในรายที่รุนแรงจะมีอาการ chemical burn ผลต่อระบบ โดยทั่วไปมักเกิดอาการภายหลัง 2 – 24 ชั่วโมง หากสูดดมเริ่มต้นอาจมีอาการปวดศีรษะ อ่อนเพลีย คลื่นไส้ เป็นได้หลายชั่วโมง ถ้าสูดเข้าไปปริมาณมากจะทำให้หายใจลำบาก ปอดบวมน้ำ (pulmonary edema) อาจมีอาการเดินเซ เห็นภาพซ้อน กล้ามเนื้อสั่น (muscle tremor) หรือชัก ทำให้เสียชีวิตได้จากสาเหตุของระบบหายใจล้มเหลวอย่างกะทันหันและรุนแรง (fulminant respiratory failure) จากปอดบวมน้ำที่ไม่ได้มีสาเหตุจากหัวใจ หรือภาวะแทรกซ้อนจากการชักต่อเนื่อง (status epilepticus) การสัมผัสปริมาณน้อยกว่าที่ทำให้เสียชีวิตอาจทำให้มีอาการคล้ายเป็นไข้ มีปัญหาระบบหายใจ หรือมีอาการเรื้อรัง
อาการเรื้อรัง มีผลต่อระบบประสาทและจิต อาจเกิดอาการได้เป็นเดือนถึงปี ทั้งแบบที่สามารถกลับมาเป็นปกติได้และไม่กลับมาเป็นปกติ อาการประกอบด้วย ผุดลุกผุดนั่ง(agitation) เพ้อคลั่ง(delirium) จิตเสื่อม(dementia) มีอาการทางระบบจิตประสาท(psychoneurotic symptoms) จิตเภท(psychosis) มีปัญหาในการมองเห็น เวียนศีรษะบ้านหมุน สูญเสียความสามารถในการใช้หรือเข้าใจคำพูด(aphasia) เดินเซ(ataxia) โรคของระบบประสาทส่วนปลาย(peripheral neuropathy) กล้ามเนื้อกระตุก(myoclonic jerking) กล้ามเนื้อสั่น (muscle tremor) และชัก เป็นพิษต่อไตและตับ มีผลต่อการพัฒนาของทารกในครรภ์ในสัตว์ทดลอง
คุณสมบัติก่อมะเร็ง (IARC) IARC carcinogenicity classification group 3 (IARC 1987) Carcinogenicity = A4 (ACGIH 1994) มะเร็งปอด ไต และกระเพาะอาหารในสัตว์ทดลอง
การวินิจฉัย
● เกณฑ์การวินิจฉัย จากประวัติการสัมผัสและอาการทางคลินิกที่แสดง
● การตรวจทางห้องปฏิบัติการ(ตรวจในเลือด,ปัสสาวะ ฯ) - ตรวจ bromomethane ในเลือดและในเนื้อเยื่อ (ลมหายใจออก) ด้วยวิธี gas chromatography (GC) sensitivity จะสูงขึ้นถ้าใช้วิธี electron capture detector หรือ halide specific detector ส่วนวิธี mass spectrometric detector จะเพิ่ม specificity แต่สลายตัวได้เร็ว (ค่าครึ่งชีวิต 15 – 30 นาทีในสัตว์ทดลอง) - ในทางปฏิบัติจึงวัดระดับ serum bromide แทน และต้องวัดภายใน 1 – 2 วันหลังสัมผัส โดยระดับ serum bromide พบได้ในคนทั่วไป แต่จะมีระดับสูงขึ้นในผู้ที่สัมผัสตามปริมาณการสัมผัส ผู้ที่ไม่สัมผัสจะมีค่าระหว่าง 5 – 15 ppm ถูกรบกวนจากอาหารที่กินที่มี bromide เป็นส่วนประกอบ เช่น metylnitrosamine - ระดับของ methylated protein หรือ DNA อาจจะเป็น biomarkers ได้ - การตรวจระดับเกลือแร่ ระดับน้ำตาล BUN และ creatinine น่าจะมีประโยชน์ หากมี respiratory distress ควรตรวจ arterial blood gases หรือ oximetry และเอกซเรย์ปอด
การรักษา
● การรักษาเฉพาะ ไม่มี antidote ในทางทฤษฏี การให้ sulfhydryl agents เช่น dimercaprol เข้ากล้ามจะช่วยเร่งการขับออกจากร่างกาย การให้ N-acetylcysteine จะเป็นสารตั้งต้นในการสร้าง glutathione ในตับ ซึ่งช่วยลดความเป็นพิษของ bromomethane แต่ในปัจจุบันยาทั้ง 2 ชนิดยังไม่ถูกแนะนำให้ใช้
● การรักษาตามอาการ ให้ออกซิเจน และรักษาภาวะหลอดตีบแคบ ปอดบวมน้ำ อาการชัก และโคมาถ้ามี อาการชักที่ควบคุมได้ยากจะพยากรณ์การตาย พิจารณาให้ยากันชักที่ออกฤทธิ์สั้น เช่น pentobarbital เป็นตัวเริ่มต้นก่อนให้ barbiturate และส่งปรึกษาแพทย์ระบบประสาท(neurologist) ให้เร็วที่สุด monitor ผู้ป่วยอย่างน้อย 6 – 12 ชั่วโมงเพื่อดูอาการที่จะเกิดขึ้น เช่น ชัก ปอดบวมน้ำที่ไม่ได้มีสาเหตุจากหัวใจ
การป้องกัน,มาตรการทางความปลอดภัยและสุขภาพ,การเฝ้าระวังทางการแพทย์ - การป้องกัน ไม่จัดเก็บสารไว้ใกล้กับไฟ ไม่วางไว้ใกล้กับ aluminum, zinc, magnesium และออกซิเจนบริสุทธิ์ - มาตรการทางความปลอดภัยและสุขภาพ จัดระบบระบายอากาศให้ดี หรือมีเครื่องดูดอากาศเสียเฉพาะจุด คนงานควรใช้อุปกรณ์ป้องกันการหายใจ สวมถุงมือกันความเย็น สวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตา (goggles, face shield) - การเฝ้าระวังทางการแพทย์ ตรวจสุขภาพโดยเน้นดูแลระบบผิวหนัง ระบบทางเดินหายใจ ระบบจิตประสาท - การเตรียมตัวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน บุคลากรที่เข้าไปช่วยเหลือต้องได้รับการอบรมและต้องใช้เครื่องช่วยหายใจที่มีอากาศบรรจุ (self-contained breathing apparatus) และสวมใส่เสื้อผ้าและถุงมือกันสารเคมีก่อนเข้าไปในที่เกิดเหตุ การไม่มีฤทธิ์ระคายเคืองของ chloropicrin ไม่ได้เป็นตัวรับรองว่าปลอดภัยที่จะเข้าไปโดยปราศจากอุปกรณ์ป้องกัน นำผู้ป่วยออกจากการสัมผัส (ก๊าซที่อยู่ภายในเสื้อผ้าและรองเท้าบูทสามารถเป็นแหล่งที่ทำให้สัมผัสเป็นระยะเวลานานได้) ให้ออกซิเจนแก่ผู้ป่วยถ้าสามารถทำได้ หากสัมผัสในรูปของเหลว ให้ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนและล้างตัว และผิวหนังบริเวณที่สัมผัสด้วยสบู่และน้ำสะอาด ล้างตาด้วยน้ำสะอาดหรือน้ำเกลือ
เอกสารอ้างอิง - Agency for Toxicological Substance and Disease Registry. Toxicological profile for bromomethane. 1992 [cited 2010 11 January]; Available from: http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp27.html. - Olson KR, Anderson IB, Benowitz NL, Blanc PD, Clark RF, Kearney TE, et al. Poisoning & drug overdose. the California Poison Control System. 6th ed. New York: McGraw-Hill 2012. - Ladou J. Current occupational & environmental medicine 4th ed. New York: McGraw-Hill 2007. - International Programme on Chemical Safety. International Chemical Safety Cards (ICSCs). Geneva: International Labour Office 1998.