ค้นหาข้อมูล | Search data

ค้นหาทั่วไป
ใส่ข้อมูลที่ต้องการค้นหา : เลือกหัวข้อที่ต้องการค้นหา :

ค้นหาจาก หมวดหมู่
UN NUMBER : 1064
ชื่อ สารเคมี Methyl mercaptan
ชื่ออื่นๆ,การค้า,Synonyms Methanethiol Mercaptomethane Thiomethyl alcohol Methyl sulfhydrate Methyl thioalcohol
สูตรโมเลกุล CH4-S
CAS number 74-93-1
ลักษณะทางกายภาพ (ติดไฟ,กลิ่น,สี ฯ) ก๊าซไม่มีสี มีกลิ่นรุนแรงเฉพาะตัว ติดไฟง่าย จุดเดือด 5.96c จุดติดไฟ -18c
ค่ามาตรฐานในสถานที่ทำงาน
● ACGIH ACGIH TLV - TWA 0.5 ppm
● OSHA OSHA PEL Ceiling 10 ppm (20 mg/m3)
● NIOSH NIOSH REL Ceiling 0.5 ppm (1mg/m3) 15 minutes
● IDLH 150 ppm
● ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี) ตลอดเวลาการทำงานห้ามมีปริมาณสารเคมีในอากาศมากกว่า 10 ppm หรือ 20 mg/m3
● มาตรฐานอื่นๆ
● BEI ไม่มี
การใช้ประโยชน์,ความเสี่ยงในการสัมผัส ใช้ในการผลิต methionine เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารสัตว์ ใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตยาฆ่าแมลง ใช้ผลิตเชื้อเพลิงเครื่อง jet ใช้ผลิตยาฆ่าเชื้อรา
กลไกการก่อโรค
อาการเฉียบพลัน - ความดันโลหิตสูง - Severe hemolytic anemia - Methemoglobinemia - หมดสติ - เสียชีวิต(จากหลอดเลือดอุดตันของปอด) - ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ - เดินไม่ตรง - คลื่นไส้ อาเจียน - ระคายเคืองปอด หายใจมีเสียงวี้ด - ชีพจรเต้นเร็ว - Cyanosis - ระคายเคืองตา ผิวหนังและเยื่อเมือก
อาการเรื้อรัง - ผิวหนังอักเสบ
คุณสมบัติก่อมะเร็ง (IARC) ไม่อยู่ในรายชื่อของ IARC และไม่มีหลักฐานความน่าจะเป็นมะเร็งทั้งในคนและสัตว์
การวินิจฉัย
● เกณฑ์การวินิจฉัย ไม่มี
● การตรวจทางห้องปฏิบัติการ(ตรวจในเลือด,ปัสสาวะ ฯ) ไม่มี
การรักษา
● การรักษาเฉพาะ ไม่มี
● การรักษาตามอาการ - หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมากเป็นเวลา 15 นาที แล้วนำไปพบแพทย์ - หากถูกผิวหนังให้ล้างด้วยน้ำและสบู่ทันที ถ้ามีปนเปื้อนเสื้อผ้าให้ถอดชุดออก (ยกเว้นกรณีที่เป็นน้ำแข็งให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมากทันที) - หากสูดดมเข้าไป ให้นำผู้ป่วยออกมาจากบริเวณที่มีสารเคมี ให้หายใจในที่อากาศบริสุทธิ์ หรือให้หายใจด้วย O2หรือเครื่องช่วยหายใจหากจำเป็น
การป้องกัน,มาตรการทางความปลอดภัยและสุขภาพ,การเฝ้าระวังทางการแพทย์ - กรณีเกิดไฟไหม้ ให้ตัดแหล่งจ่ายก๊าซ หรือหากไม่มีสิ่งอื่นที่เป็นอันตรายอยู่รอบข้างให้ เผาไหม้จนดับไปเอง ในกรณีที่ต้องการดับไฟให้ใช้ผง CO2 - กรณีบรรจุในถัง อาจจะระเบิดได้ในกรณีที่มีความร้อนสูง ให้ฉีดน้ำเพื่อลดอุณหภูมิของถัง - กรณีมีการรั่วไหล ให้พยายามปิดแหล่งจ่ายก๊าซ หรือนำถังออกมาที่ ที่อากาศถ่ายเทได้ดี ระวังการเกิดประกายไฟ ก๊าซจะระเหยไปได้ดี ส่วนของเหลวถ้าปริมาณไม่มากอาจใช้ผ้าซับเอาไว้ แล้วนำไปไว้ใต้บริเวณที่ดูดอาการเพื่อให้ระเหยเองต่อไป ถ้าของเหลวปริมาณมากให้ใช้เวอร์มิคูไลท์ ทราย หรือ ดิน ดูดซับเอาไว้แล้วนำไปเก็บในที่ๆ เหมาะสม อากาศถ่ายเท เนื่องจากในภาชนะปิดอาจจะระเบิดได้ - มาตรการความปลอดภัย การใช้ควรทำในระบบปิด หรือมีการระบายอากาศที่ดีทั้งการระบายอาการเฉพาะที่ และการระบายอากาศของระบบ - การเฝ้าระวังทางการแพทย์ การตรวจการทำงานของปอดทั้งก่อนเข้างานและตรวจประจำปี
เอกสารอ้างอิง - ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายและเคมีภัณฑ์ available from: http://msds.pcd.go.th/searchName.asp?vID=163 - "NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards.US.DHHS ,1990 ,หน้า 214 " - " ACGIH. 2000 TLVs and BEIs Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents ,and Biological Exposure Indices. Ohio.,2000 ,หน้า 42 " - "http://www.cdc.gov/NIOSH ,CISC Card. , 0299 "