ค้นหาข้อมูล | Search data

ค้นหาทั่วไป
ใส่ข้อมูลที่ต้องการค้นหา : เลือกหัวข้อที่ต้องการค้นหา :

ค้นหาจาก หมวดหมู่
UN NUMBER : 1076
ชื่อ สารเคมี Phosgene (ฟอสจีน)
ชื่ออื่นๆ,การค้า,Synonyms Carbonyl chloride, Chloroformyl chloride
สูตรโมเลกุล COCl2
CAS number 75-44-5
ลักษณะทางกายภาพ (ติดไฟ,กลิ่น,สี ฯ) แก๊ส ไม่มีสี มีกลิ่นเหม็น
ค่ามาตรฐานในสถานที่ทำงาน
● ACGIH ACGIH TLV (1992) TWA = 0.1 ppm
● OSHA OSHA PEL TWA = 0.1 ppm
● NIOSH NIOSH REL TWA = 0.1 ppm, Ceiling = 0.2 ppm
● IDLH IDLH = 2 ppm
● ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี) พ.ศ. 2520: TWA = 0.1 ppm
● มาตรฐานอื่นๆ ไม่มี
● BEI ไม่มี
การใช้ประโยชน์,ความเสี่ยงในการสัมผัส ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตสี (dye) เรซิน (resin) และยาปราบศัตรูพืช (pesticide) เป็นผลผลิต (by-product) จากการเผาไหม้สารเคมีที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบ เช่น ในกรณีการเกิดไฟไหม้คลังเก็บสารเคมี เป็นต้น การขัดหรือทาโลหะด้วยตัวทำละลายที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบ เช่น ไตรคลอโรเอทิลีน เมื่อนำโลหะเหล่านี้มาเชื่อมด้วยความร้อน ก็จะเกิดไอควันที่มีแก๊สฟอสจีนขึ้นได้เช่นกัน
กลไกการก่อโรค เป็นสารระคายเคือง ออกฤทธิ์โดยการละลายน้ำ ที่หล่ออยู่ตามเยื่อบุทางเดินหายใจ ได้เป็นกรดไฮโดรคลอริก (hydrochloric acid) ซึ่งมีฤทธิ์กัดกร่อนและระคายเคืองทางเดินหายใจได้ แต่เนื่องจากเป็นแก๊สที่ละลายน้ำช้า การออกฤทธิ์จึงมักเกิดขึ้นช้า หลังการสูดดมไปแล้วเป็นเวลานาน
อาการเฉียบพลัน ถ้าความเข้มข้นสูงพอ จะก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุ ตา จมูก และคอ ทำให้มีอาการไอได้ หลังจากสูดดมระยะแรกอาจจะไม่มีอาการอะไรเลย (asymptomatic) แต่เมื่อเวลาผ่านไป 30 นาที จนถึง 8 ชั่วโมง จะทำให้เกิดอาการหอบเหนื่อย (dyspnea) แน่นหน้าอก (chest discomfort) ระดับออกซิเจนในเลือดต่ำ (hypoxemia) อาการจะเริ่มเกิดเร็วช้าเพียงใดนั้น ขึ้นกับปริมาณแก๊สที่ได้รับ และระยะเวลาการสูดดมแก๊ส ต่อมาจะเกิดภาวะปอดบวมน้ำ (pulmonary edema) ซึ่งอาจเกิดขึ้นช้าถึง 24 ชั่วโมงหลังการสูดดมแก๊สก็ได้ ถ้าอาการหนักมาก อาจทำให้ระบบหายใจล้มเหลวและเสียชีวิต
อาการเรื้อรัง ในบางรายที่ปอดถูกทำลายมาก เมื่อหายจากระยะเฉียบพลันแล้ว อาจเกิดผังพืดที่ปอด ทำให้มีอาการหายใจหอบเหนื่อยเรื้อรังได้
คุณสมบัติก่อมะเร็ง (IARC) ไม่ทราบ องค์กร IARC ไม่ได้กำหนดไว้
การวินิจฉัย
● เกณฑ์การวินิจฉัย 1. มีอาการและอาการแสดงของโรคชัดเจน ได้แก่ การระคายเคืองระบบหายใจภายหลังการสัมผัส ให้ระวังระยะล่า (delay effect) ไว้ จะต้องถามเวลาที่สัมผัสเสมอ 2. มีประวัติการสัมผัส โดยทำงานที่มีการสัมผัสฟอสยีน 3. มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการ แสดงอาการของโรค หรือแสดงว่ามีการสัมผัส การตรวจภาพรังสีปอด การวิเคราะห์ blood gas 4. มีข้อมูลสิ่งแวดล้อมสนับสนุน ว่ามีความเข้มข้นของฟอสยีน เกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด 5. มีข้อมูลทางระบาดวิทยา ของเพื่อนร่วมงานสนับสนุน 6. มีการวินิจฉัยแยกโรคอื่นแล้ว
● การตรวจทางห้องปฏิบัติการ(ตรวจในเลือด,ปัสสาวะ ฯ) การวินิจฉัยให้ขึ้นกับประวัติการสัมผัส และการตรวจร่างกายเป็นสำคัญ ไม่มีตัวบ่งชี้ทางชีวภาพที่ใช้ตรวจได้สำหรับฟอสจีน การตรวจเพื่อช่วยในการรักษา ได้แก่ การตรวจภาพรังสีทรวงอก (CXR) การตรวจระดับออกซิเจน (pulse oximetry) การตรวจระดับแก๊สในหลอดเลือดแดง (arterial blood gas) เหล่านี้เป็นต้น
การรักษา
● การรักษาเฉพาะ ไม่มียาต้านพิษ
● การรักษาตามอาการ ตรวจสอบระบบการหายใจของผู้ป่วยว่าปกติหรือไม่ ถ้ายังปกติดีให้ระลึกไว้ในใจเสมอว่าอาจเกิดภาวะปอดบวมน้ำหลังจากเวลาผ่านไประยะหนึ่งได้ จึงต้องให้ผู้ป่วยอยู่สังเกตอาการที่โรงพยาบาล อย่างน้อย 12 – 24 ชั่วโมงทุกราย ต้องทำการตรวจภาพรังสีทรวงอกทุกราย หากระบบการหายใจไม่ปกติ ให้ใส่ท่อและช่วยการหายใจ วัดสัญญาณชีพ ให้สารน้ำตามความเหมาะสม รักษาประคับประคองอาการ ควรระวังการปนเปื้อนของแก๊สมาสู่บุคลากรทางการแพทย์ด้วย เช่น จากลมหายใจออกของผู้ป่วย สังเกตอาการต่อเนื่อง หากพบมีอาการหอบเหนื่อยมากขึ้น ให้สงสัยภาวะปอดบวมน้ำ (delayed-onset pulmonary edema) ไว้ก่อน ทำการตรวจภาพรังสีซ้ำ ส่งปรึกษาอายุรแพทย์ และรักษาภาวะปอดบวมน้ำต่อไป ไม่มียาต้านพิษที่จำเพาะสำหรับฟอสจีน
การป้องกัน,มาตรการทางความปลอดภัยและสุขภาพ,การเฝ้าระวังทางการแพทย์ - การป้องกัน การป้องกันที่ดีที่สุดคือลดการสัมผัสตามหลักอาชีวอนามัย โรงงานที่ใช้ฟอสจีนในการผลิตต้องใช้ระบบปิด ควบคุมที่แหล่งกำเนิด ให้ความรู้แก่พนักงานที่ต้องทำงานกับแก๊สชนิดนี้ และต้องขึ้นทะเบียนกับกระทรวงอุตสาหกรรมไว้ แก๊สฟอสจีนที่เกิดจากเหตุไฟไหม้ ป้องกันได้ด้วยการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยอย่างสม่ำเสมอ แก๊สฟอสจีนที่เกิดจากเหตุก่อการร้าย หน่วยงานความมั่นคงควรเตรียมการซักซ้อมเพื่อรับมือไว้หากเกิดเหตุการณ์ขึ้น มาตรการทางความปลอดภัยและสุขภาพ ลดการสัมผัส การเฝ้าระวังทางการแพทย์ การเฝ้าระวังสุขภาพในคนที่ทำงานสัมผัสฟอสจีน ควรเน้นไปที่การควบคุมระดับแก๊สชนิดนี้ในบรรยากาศการทำงาน ตรวจสุขภาพโดยเน้นสอบถามอาการระคายเคืองและอาการของระบบทางเดินหายใจ - การเตรียมตัวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เนื่องจากเป็นแก๊สพิษที่มีความเป็นพิษรุนแรงมาก การสูดดมเข้าไปในปริมาณเพียงเล็กน้อยก็อาจถึงแก่ชีวิตได้ กรณีเกิดการรั่วไหล เจ้าหน้าที่กู้ภัย และผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์ฉุกเฉิน จึงควรใส่ชุดป้องกันแบบที่มีถังบรรจุอากาศในตัว เข้าไปดำเนินการกู้ภัยเท่านั้น
เอกสารอ้างอิง - International Programme on Chemical Safety. International Chemical Safety Cards (ICSCs). Geneva: International Labour Office 1998. - Olson KR, Anderson IB, Benowitz NL, Blanc PD, Clark RF, Kearney TE, et al. Poisoning & drug overdose. the California Poison Control System. 5th ed. New York: McGraw-Hill 2004.