ค้นหาข้อมูล | Search data

ค้นหาทั่วไป
ใส่ข้อมูลที่ต้องการค้นหา : เลือกหัวข้อที่ต้องการค้นหา :

ค้นหาจาก หมวดหมู่
UN NUMBER : 1145
ชื่อ สารเคมี Cyclohexane (ไซโคลเฮกเซน)
ชื่ออื่นๆ,การค้า,Synonyms Hexahydrobenzene, Hexamethylene, Hexanaphthene
สูตรโมเลกุล C6-H12
CAS number 110-82-7
ลักษณะทางกายภาพ (ติดไฟ,กลิ่น,สี ฯ) ของเหลวชนิดหนึ่ง ลักษณะใสไม่มีสี
ค่ามาตรฐานในสถานที่ทำงาน
● ACGIH ACGIH TLV – TWA 300 ppm
● OSHA OSHA PEL – TWA 300 ppm
● NIOSH NIOSH REL – TWA 300 ppm
● IDLH 10,000 ppm
● ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี) N/A
● มาตรฐานอื่นๆ ค่ามาตรฐานในสิ่งแวดล้อม EPA inhalation reference concentration (RfC) 6 mg/m3
● BEI N/A
การใช้ประโยชน์,ความเสี่ยงในการสัมผัส เป็นสารเคมีตั้งต้นในการผลิตไนลอน (nylon) เป็นส่วนประกอบในแลคเกอร์ เรซิน สีน้ำมัน น้ำยาทำความสะอาดสี และสารฆ่าเชื้อรา ใช้ในการผลิต benzene, cyclohexanone และ nitrocyclohexane และใช้ในการผลิต adipic acid และ caprolactam
กลไกการก่อโรค cyclohexane มีฤทธิ์ระคายเคืองต่อตา และเยื่อบุต่างๆ ในร่างกาย ถ้าได้รับสัมผัสปริมาณมากมีฤทธิ์กดระบบประสาทส่วนกลางทำให้ความรู้สึกตัวลดลง กรณีรับสัมผัสซ้ำๆ เป็นเวลานานจะมีผลต่อผิวหนังบริเวณสัมผัสทำให้เนื้อเยื่อผิวหนังชั้นไขมันถูกทำลาย
อาการเฉียบพลัน กรณีรับสัมผัสไอระเหยของสาร cyclohexane จะทำให้เกิดการระคายเคืองของตาและเยื่อบุต่างๆ ในร่างกาย ถ้าได้รับปริมาณมากจะทำให้เกิดอาการ คลื่นไส้ อาเจียน ควบคุมการทรงตัวไม่ได้ หมดสติไม่รู้ตัว
อาการเรื้อรัง ผิวหนังที่ได้รับสัมผัสเป็นเวลานาน จะทำให้เกิดผิวหนังอักเสบ แห้งเป็นขุย มีรอยแดง
คุณสมบัติก่อมะเร็ง (IARC) EPA not classifiable as to human carcinogenicity
การวินิจฉัย
● เกณฑ์การวินิจฉัย 1. มีอาการระคายเคืองบริเวณตาหรือผิวหนังที่ได้รับสัมผัส 2. มีการทำงานที่สัมผัสกับ cyclohexane 3. มีช่วงระยะเวลาที่เกิดอาการหลังจากการสัมผัสสารที่เหมาะสม (Temporal sequence) 4. มีข้อมูลทางระบาดวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรค 5. มีการตรวจวินิจฉัยแยกโรคอื่นแล้ว
● การตรวจทางห้องปฏิบัติการ(ตรวจในเลือด,ปัสสาวะ ฯ) ยังไม่สามารถตรวจสารที่บ่งชี้ถึงการสัมผัส cyclohexane ในมนุษย์ได้
การรักษา
● การรักษาเฉพาะ ไม่มียาที่ใช้รักษาจำเพาะ
● การรักษาตามอาการ - ปฐมพยาบาล กรณีเกิดการรั่วไหล นำผู้ป่วยออกจากจุดเกิดเหตุให้เร็วที่สุด ให้อยู่ในที่อากาศถ่ายเท ถอดเสื้อผ้าออก ล้างตัวด้วยน้ำเปล่าให้มากที่สุด ถ้าเข้าตาให้ล้างตาด้วย สังเกตสัญญาณชีพ ระดับความรู้สึกตัว ใส่ท่อช่วยหายใจถ้าไม่หายใจ - การรักษาระยะเฉียบพลัน ทำการล้างตัว (decontamination) ทั้งที่จุดเกิดเหตุและที่โรงพยาบาล ประเมินสภาวะการหายใจ ถ้าไม่หายใจต้องใส่ท่อช่วยหายใจและให้ออกซิเจน 100 % ประเมินระดับความรู้สึกตัวและอาการทางระบบประสาท หลีกเลี่ยงการให้ยาที่มีฤทธิ์กดระบบประสาทเนื่องจากสาร cyclohexane มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลางอยู่แล้ว
การป้องกัน,มาตรการทางความปลอดภัยและสุขภาพ,การเฝ้าระวังทางการแพทย์ - การป้องกัน โดยจัดเก็บสาร cyclohexane อยุ่ในภาชนะที่มีฝาปิด เก็บในสถานที่ที่แห้ง มีระบบระบายอากาศที่ดี จัดให้อยู่แยกกับสารที่สามารถทำปฏิกิริยา oxidizeเช่น perchlorate peroxide permanganate มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสม - มาตรการทางความปลอดภัยและสุขภาพ จัดสถานที่ให้มีระบบระบายอากาศทั้งแบบเฉพาะที่ (Local) และแบบทั่วไป (General) ที่ดี - การเฝ้าระวังทางการแพทย์ ในคนทำงานที่ต้องสัมผัสกับ cyclohexane ต้องเฝ้าระวังอาการระคายเคืองที่จะกับระบบทางเดินหายใจ และระบบผิวหนัง - การเตรียมตัวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน กรณีเกิดการรั่วของ cyclohexane ควรนำผู้บาดเจ็บออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด โดยผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือต้องสวมใส่เครื่องป้องกันส่วนบุคคล เช่น หน้ากาก ถุงมือ แว่นตา และชุดป้องกัน ควรหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ที่ทำให้เกิดประกายไฟ ความร้อน เพราะอาจจะทำให้เกิดการระเบิดได้ กรณีมีการรั่วไหลของไอระเหยอาจจะใช้ละอองน้ำพ่นเพื่อจำกัดการแพร่กระจาย
เอกสารอ้างอิง - OSHA. Occupational safety and health guideline for cyclohexane. Available from:http://www.osha.gov/SLTC/healthguidelines/cyclohexzne/recognition.html - NIOSH. Cyclohexane. Available from: www.cdc.gov/niosh/idlh/110827.html - ACGIH. TLVs and BEIs Based on the Documentation of the Threshold Limit Values & Biological Exposure Indices. United States2012.