ค้นหาข้อมูล | Search data

ค้นหาทั่วไป
ใส่ข้อมูลที่ต้องการค้นหา : เลือกหัวข้อที่ต้องการค้นหา :

ค้นหาจาก หมวดหมู่
UN NUMBER : 1163
ชื่อ สารเคมี 1,1-dimethylhydrazine
ชื่ออื่นๆ,การค้า,Synonyms Dimazine, DMH, UDMH, Dimethylhydrazine, N,N-dimethylhydrazine, Unsymmetrical Dimethylhydrazine
สูตรโมเลกุล (CH3)2NNH2
CAS number 57-14-7
ลักษณะทางกายภาพ (ติดไฟ,กลิ่น,สี ฯ) ของเหลวหนืดข้น ใสไม่มีสี ระเหยง่าย มีกลิ่นฉุน ถ้าโดนอากาศจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง
ค่ามาตรฐานในสถานที่ทำงาน
● ACGIH TLV (2012): TWA = 0.01 ppm
● OSHA TWA = 0.5 ppm (1 mg/m3)
● NIOSH Ceiling = 0.06 ppm (0.15 mg/m3), Cancer Notation
● IDLH 15 ppm, Cancer Notation
● ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี) ไม่มี
● มาตรฐานอื่นๆ ไม่มี
● BEI ไม่มี
การใช้ประโยชน์,ความเสี่ยงในการสัมผัส โอกาสการสัมผัสสารเคมีชนิดนี้ในชีวิตประจำวันและอุตสาหกรรมทั่วไปนั้นมีน้อยมาก การใช้ประโยชน์สารนี้ในปัจจุบันคือใช้เป็นเชื้อเพลิงของจรวจ
กลไกการก่อโรค
อาการเฉียบพลัน เป็นสารกัดกร่อนอย่างรุนแรง ดูดซึมผ่านผิวหนังได้ดี การสัมผัสกับผิวหนังทำให้ผิวหนังไหม้ ไอระเหยทำให้ระคายเคืองตาและเยื่อบุทางเดินหายใจ อาจทำให้เกิดปอดบวมน้ำ
อาการเรื้อรัง พิษต่อตับ อาจก่อมะเร็งโพรงจมูก
คุณสมบัติก่อมะเร็ง (IARC) IARC = Group 2B, ACGIH = A3 Carcinogenicity
การวินิจฉัย
● เกณฑ์การวินิจฉัย ไม่มี (ไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อโรคจากการทำงานของประเทศไทย ฉบับ พ.ศ. 2550)
● การตรวจทางห้องปฏิบัติการ(ตรวจในเลือด,ปัสสาวะ ฯ) ยังไม่มีการตรวจพิสูจน์การสัมผัสสารชนิดนี้ที่ใช้ได้
การรักษา
● การรักษาเฉพาะ ไม่มียาต้านพิษ
● การรักษาตามอาการ กรณีประสบเหตุฉุกเฉิน นำผู้ป่วยออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด ให้อยู่ในที่อากาศถ่ายเท ล้างตัว ช่วยหายใจ ดูแลแผลไหม้ที่เกิดจากฤทธิ์กัดกร่อนของสารนี้ ฟังเสียงปอดและตรวจภาพรังสีทรวงอกเพื่อค้นหาภาวะปอดบวมน้ำ
การป้องกัน,มาตรการทางความปลอดภัยและสุขภาพ,การเฝ้าระวังทางการแพทย์ - การป้องกัน โอกาสในการสัมผัสในอุตสาหกรรมทั่วไปมีน้อยมาก ถ้ามีกิจการใดนำมาใช้ ควรป้องกันการสัมผัสสารนี้ ไม่ให้พนักงานสัมผัสสารนี้โดยตรง - มาตรการทางความปลอดภัยและสุขภาพ โอกาสในการนำมาใช้น้อยมาก ถ้านำเข้ามาใช้ ต้องศึกษาพิษและอันตรายที่ร้ายแรงของสารเคมีนี้ก่อน - การเฝ้าระวังทางการแพทย์ สอบถามอาการระคายเคือง ตรวจผื่นและรอยไหม้ที่ผิวหนัง ตรวจสมรรถภาพปอดทุกปี - การเตรียมตัวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน นำผู้ที่สัมผัสสารออกจากบริเวณที่มีการปนเปื้อนโดยด่วน โดยผู้ช่วยเหลือควรใส่ชุดป้องกันสารเคมีที่มี SCBA เตรียมที่ล้างตัวไว้ในสถานที่ทำงานที่มีการใช้สารนี้
เอกสารอ้างอิง - Olson KR, Anderson IB, Benowitz NL, Blanc PD, Clark RF, Kearney TE, et al. Poisoning & drug overdose. the California Poison Control System. 5th ed. New York: McGraw-Hill 2004. - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH). TLVs and BEIs. Cincinnati: American Conference of Govermental Industrial Hygienists 2012.