ค้นหาข้อมูล | Search data

ค้นหาทั่วไป
ใส่ข้อมูลที่ต้องการค้นหา : เลือกหัวข้อที่ต้องการค้นหา :

ค้นหาจาก หมวดหมู่
UN NUMBER : 1165
ชื่อ สารเคมี 1,4-dioxane
ชื่ออื่นๆ,การค้า,Synonyms 1,4-diethylene dioxide, 1,4-diethyleneoxide
สูตรโมเลกุล C4-H8-O2
CAS number 123-91-1
ลักษณะทางกายภาพ (ติดไฟ,กลิ่น,สี ฯ) ของเหลวใส ไม่มีสี มีกลิ่นจำเพาะ(กลิ่น ether) ระดับที่ได้กลิ่นเป็นระดับที่อันตราย กลิ่นจึงไม่ใช่สัญญาณเตือน ละลายน้ำได้ง่าย ไอระเหยหนักกว่าอากาศ ก่อให้เกิดประกายไฟ ติดไฟได้ง่าย
ค่ามาตรฐานในสถานที่ทำงาน
● ACGIH ACGIH TLV – TWA (8 hr) 20 ppm
● OSHA OSHA PEL – TWA (8 hr) for general industry, construction, shipyard = 100 ppm
● NIOSH NIOSH REL – Ceiling (30 minute) 1 ppm
● IDLH IDLH 500 ppm
● ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี) ไม่ได้กำหนดไว้
● มาตรฐานอื่นๆ - EPA มาตรฐานในน้ำดื่มไม่เกิน 4 mg/l ใน 1 วันหรือ ไม่เกิน 0.4 mg/l ใน 10 วัน ไม่เกิดผลต่อสุขภาพในเด็ก (EPA 2004) - FDA – indirect food additive for use only as a component of adhesive กำหนดให้ไม่เกิน 10 ppm ในสารฆ่าเชื้ออสุจิ N-9 ผลิตภัณฑ์คุมกำเนิด อาหารเสริม (US-FDA 2003) - ค่าในสิ่งแวดล้อมประเทศไทย ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดค่าเฝ้าระวังสำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปใน 24 ชั่วโมง กำหนดให้ 1,4 ไดออกเซน (1,4-dioxane) ต้องไม่เกิน 860 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
● BEI ยังไม่มีองค์กรที่น่าเชื่อถือองค์กรใดกำหนดไว้
การใช้ประโยชน์,ความเสี่ยงในการสัมผัส ใช้เป็นสารตัวทำละลายในการผลิตสารเคมีอื่นในห้องทดลอง ใช้เป็นสารเพื่อเพิ่มความเสถียรของสารละลายที่มีคลอรีนเป็นส่วนประกอบ อาจพบปนเปื้อนอยู่ในเครื่องสำอาง ผงซักฟอก และแชมพู ที่มีส่วนประกอบของ polyethylene glycol (PEG), polyethylene, polyoxyethylene แต่ปัจจุบันการผลิตโดยโรงงานที่มีมาตรฐาน มักพยายามลดการปนเปื้อนของ 1,4-dioxane ลงในผลิตภัณฑ์ให้น้อยที่สุด อาจพบใน กาว น้ำยาทำความสะอาด น้ำยาดับกลิ่น สารเคลือบเงา แลคเกอร์ น้ำยารักษาเนื้อไม้
กลไกการก่อโรค ดูดซึมได้ทางผิวหนัง และการหายใจเอาไอระเหยเข้าไป เป็นสารกลุ่ม ethylene glycol and other glycols จะถูก metabolized โดย alcohol dehydrogenase เป็น glycoaldehyde ซึ่งถูก metabolized ต่อไปเป็น glycolic, glyoxylic และ oxalic acid
อาการเฉียบพลัน ไอระคายเคืองรุนแรงต่อเยื่อบุจมูก ดวงตา ทางเดินหายใจ ถ้าได้รับปริมาณมากมีผลต่อไต และตับ ทำให้เสียชีวิตได้
อาการเรื้อรัง มีการศึกษาในสัตว์ทดลอง ถ้าสูดดมไอระเหย ดื่มน้ำที่ปนเปื้อน หรือสัมผัสทางผิวหนัง มีผลต่อการทำงานของตับและไต ทำลายชั้นไขมันในผิวหนัง การศึกษาในหนูทดลองพบเป็นสารก่อมะเร็งตับและมะเร็งจมูก ส่วนการศึกษาในคนงานไม่บ่งชี้ว่าเป็นสาเหตุการเกิดมะเร็ง
คุณสมบัติก่อมะเร็ง (IARC) IARC carcinogenicity classification : group 2B (possibly carcinogenic to humans) มะเร็งตับ มะเร็งปอดและมะเร็งจมูก ACGIH carcinogenicity A3
การวินิจฉัย
● เกณฑ์การวินิจฉัย จากประวัติการสัมผัส ร่วมกับมีหลักฐานการระคายเคืองรุนแรงต่อเยื่อบุจมูก ดวงตา ทางเดินหายใจ
● การตรวจทางห้องปฏิบัติการ(ตรวจในเลือด,ปัสสาวะ ฯ) ตรวจ 1,4-dioxane ในเลือดหรือในปัสสาวะ โดยตรวจเร็วที่สุดหลังสัมผัส ภายใน 2 – 3 วัน เนื่องจากสลายตัวได้เร็ว การตรวจ 1,4-dioxane ในปัสสาวะเป็นการตรวจที่จำเพาะ (specific biomarker) ต่อการสัมผัส 1,4-dioxane หรือตรวจ metabolite คือ beta-hydoxy-ethoxyacetic acid (HEAA) ในปัสสาวะ แต่พบในผู้สัมผัส 1,4-dioxane-2-one และ diethylene glycol ได้ ตรวจโดยวิธี gas chromatography - mass spectrometry (GC-MS) หรือ gas chromatography - flame ionization detector (GC-FID)
การรักษา
● การรักษาเฉพาะ ไม่มียาต้านพิษ (antidote) สำหรับสารนี้ ผลของการใช้ Ethanol และ fomepizol ยังไม่ทราบแน่ชัด แต่อาจได้ผล
● การรักษาตามอาการ รักษาตามอาการให้ยาหยอดตาเพื่อลดอาการระคายเคืองตา ยาพ่นจมูกลดการระคายเคืองเยื่อบุจมูก
การป้องกัน,มาตรการทางความปลอดภัยและสุขภาพ,การเฝ้าระวังทางการแพทย์ - การป้องกัน ไม่จัดเก็บสารไว้ใกล้กับไฟ แหล่งที่ก่อให้เกิดประกายไฟ และไม่สูบบุหรี่ ไม่ให้สัมผัสกับสาร oxidants รุนแรง ไม่วางไว้ใกล้กับวัตถุที่มีความร้อน ใช้ระบบปิด มีระบบระบายอากาศ อุปกรณ์มีการป้องกันกระแสไฟฟ้าและฟ้าผ่า ใช้อุปกรณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดไฟฟ้าสถิตย์ (ต่อสายดิน) ไม่ใช้การอัดอากาศในการเติม ระบาย หรือจัดการกับสารนี้ เครื่องมือที่ใช้ไม่ก่อประกายไฟ - มาตรการทางความปลอดภัยและสุขภาพ จัดระบบระบายอากาศให้ดี หรือมีเครื่องดูดอากาศเสียเฉพาะจุด คนงานควรใช้อุปกรณ์ป้องกันการหายใจ สวมถุงมือ สวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตา (face shield) ไม่กินอาหาร ดื่มน้ำ หรือสูบบุหรี่ขณะทำงาน - การเฝ้าระวังทางการแพทย์ ตรวจร่างกายโดยเน้นดูแลระบบทางเดินหายใจ และดวงตา - การเตรียมตัวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ผู้ช่วยเหลือควรใส่อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจที่มีอากาศบรรจุ (Self-contained breathing apparatus; SCBA) และสวมใส่เสื้อผ้าที่ป้องกันการสัมผัสสาร หากสัมผัสทางการหายใจ รีบเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากแหล่งกำเนิด หากสัมผัสทางผิวหนังและดวงตา นำชิ้นส่วนที่ปนเปื้อนออกจากร่างกายทั้งหมด และล้างด้วยน้ำสบู่จำนวนมาก รวมทั้งล้างตาด้วย saline อุ่นหรือน้ำสะอาดให้นานหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออกถ้าสามารถทำได้ง่าย หากสัมผัสทางการกิน ควรบ้วนปากด้วยน้ำสะอาด
เอกสารอ้างอิง - Agency for Toxicological Substance and Disease Registry. Toxicological profile for 1,4 dioxane. 2007 [cited 2010 2 January]; Available from: http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp187.html. - Olson KR, Anderson IB, Benowitz NL, Blanc PD, Clark RF, Kearney TE, et al. Poisoning & drug overdose. the California Poison Control System. 6th ed. New York: McGraw-Hill 2012. - Ladou J. Current occupational & environmental medicine 4th ed. New York: McGraw-Hill 2007. - Lauwerys RR, Hoet P. Industrial chemical exposure: Guidelines for biological monitoring 3rd ed. Florida: CRC Press 2001. - International Programme on Chemical Safety. International Chemical Safety Cards (ICSCs). Geneva: International Labour Office 1998.