ค้นหาข้อมูล | Search data

ค้นหาทั่วไป
ใส่ข้อมูลที่ต้องการค้นหา : เลือกหัวข้อที่ต้องการค้นหา :

ค้นหาจาก หมวดหมู่
UN NUMBER : 1505
ชื่อ สารเคมี Sodium persulfate (โซเดียมเปอร์ซัลเฟต)
ชื่ออื่นๆ,การค้า,Synonyms Sodium peroxydisulfate, Peroxydisulfuric acid, Disodium peroxydisulfate, Disodium persulfate, Disodium salt
สูตรโมเลกุล Na2-S2-O8
CAS number 7775-27-1
ลักษณะทางกายภาพ (ติดไฟ,กลิ่น,สี ฯ) ผลึกหรือผงสีขาว ไม่มีกลิ่น
ค่ามาตรฐานในสถานที่ทำงาน
● ACGIH ACGIH TLV (1993) Sodium persulfate (as persulfate) TWA = 0.1 mg/m3
● OSHA ไม่มีการกำหนดไว้
● NIOSH ไม่มีการกำหนดไว้
● IDLH ไม่มีการกำหนดไว้
● ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี) ประกาศกระทรวง มหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี) พ.ศ. 2520: ไม่ได้กำหนดไว้
● มาตรฐานอื่นๆ ไม่มี
● BEI ยังไม่มีองค์กรที่น่าเชื่อถือองค์กรใดกำหนดไว้
การใช้ประโยชน์,ความเสี่ยงในการสัมผัส ยังไม่มีองค์กรที่น่าเชื่อถือองค์กรใดกำหนดไว้
กลไกการก่อโรค เป็นสารออกซิไดซ์อย่างแรง เมื่อสัมผัสความชื้น (moisture) เช่น โดนไม้ที่มีความชื้นสูง จะเกิดการลุกไหม้ และกลายเป็นแก๊สไข่เน่า (hydrogen sulfide) ที่มีความเป็นพิษ มีกลิ่นเหม็นรุนแรง ควันและกลิ่นสามารถลอยไปตามกระแสลมได้รวดเร็ว หรือเมื่อได้รับความร้อนสูง (excessive heating) จะเกิดการย่อยสลาย (decomposed) ทำให้เกิดแก๊สออกซิเจน (oxygen) และออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SOx) ซึ่งทำให้มีความเป็นพิษรุนแรงขึ้น ออกซิเจนเข้มข้นที่ปล่อยออกมา จะทำให้การดับไฟยากขึ้น หากมีการเผาไหม้ของสารไวไฟชนิดอื่นใกล้กับบริเวณที่เกิดเหตุจะทำให้เกิดไฟไหม้มากขึ้นได้ ส่วนออกไซด์ของซัลเฟอร์ เช่น ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) จะทำให้เกิดอันตรายต่อคนได้มาก เนื่องจากเมื่อสัมผัสความชื้นในทางเดินหายใจจะกลายเป็นกรดซัลฟูริก (sulfuric acid) ซึ่งมีฤทธิ์กัดกร่อนเยื่อบุต่างๆ
อาการเฉียบพลัน อาการเป็นพิษ พิษจากการสูดดมคือ ทำให้เกิดการระคายเคืองรุนแรง โดยเฉพาะที่เยื่อบุตา ระบบทางเดินหายใจ ทำให้มีอาการเวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียนศีรษะ แน่นหน้าอก หากเป็นเด็กหรือผู้เป็นโรคภูมิแพ้อยู่แล้วมีโอกาสเสี่ยงอันตรายมาก แต่ขึ้นกับปริมาณการสัมผัสด้วย หากได้รับน้อย อาจไม่มีอาการมากนัก แต่ถ้าสูดดมเข้าไปมาก อาจเกิดน้ำท่วมปอด หายใจลำบากได้ หากสัมผัสทางผิวหนังจะมีฤทธิ์กัดกร่อน ทำให้ผิวหนังซีด มีอาการแผลไหม้อย่างรุนแรง หากกลืนจะเจ็บคอ อาเจียน ปวดท้อง สัมผัสถูกตาจะมีฤทธิ์กัดกร่อน ระคายเคืองตา อาจมองเห็นพร่ามัวได้
อาการเรื้อรัง การสูดดมซ้ำๆในระยะยาวทำให้เกิดการระคายเคืองทางเดินหายใจเรื้อรัง
คุณสมบัติก่อมะเร็ง (IARC) ไม่มีข้อมูล องค์กร IARC ไม่ได้ทำการประเมินไว้
การวินิจฉัย
● เกณฑ์การวินิจฉัย วินิจฉัยจากประวัติและอาการ ไม่มีการตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพสำหรับสารนี้
● การตรวจทางห้องปฏิบัติการ(ตรวจในเลือด,ปัสสาวะ ฯ) ไม่มีการตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพที่ใช้ได้สำหรับสารเคมีนี้ การตรวจทางห้องปฏิบัติการอื่นๆ ที่ช่วยในการรักษาคือ การตรวจภาพรังสีทรวงอก (chest X-ray) ระดับแก๊สในหลอดเลือดแดง (arterial blood gas) ระดับเกลือแร่ในเลือด (electrolyte) การสั่งตรวจขึ้นกับอาการของผู้ป่วยเป็นสำคัญ
การรักษา
● การรักษาเฉพาะ ไม่มี antidote
● การรักษาตามอาการ ระยะวิกฤตให้ดูสัญญาณชีพ ดูแลทางเดินหายใจเบื้องต้น ให้ออกซิเจน ถ้าไม่หายใจหรือหายใจติดขัดให้ใส่ท่อช่วยหายใจ สังเกตระบบไหลเวียนโลหิต ถ้ามีอาการชัก ความดันโลหิตต่ำ หรือไม่รู้สึกตัว ให้ทำการรักษาตามอาการที่เกิดขึ้น เมื่อพ้นระยะวิกฤตแล้ว ให้สังเกตอาการปอดบวมน้ำและเนื้อปอดอักเสบ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ใน 2 – 3 ชั่วโมงต่อมา
การป้องกัน,มาตรการทางความปลอดภัยและสุขภาพ,การเฝ้าระวังทางการแพทย์ - การป้องกัน ควรสวมใส่ชุดป้องกันที่เหมาะสมกับบริเวณที่ทำงาน โดยพิจารณาจากความเข้มข้นและปริมาณโซเดียมเปอร์ซัลเฟตที่ใช้ หลังจากทำงานล้างมือให้สะอาด ถอดและล้างเสื้อผ้าที่เปื้อนทันที ทิ้งรองเท้าที่เปื้อน จัดเตรียมที่ล้างตัวและอ่างล้างตาฉุกเฉินไว้ใกล้บริเวณที่ทำงาน - มาตรการทางความปลอดภัยและสุขภาพ เก็บสารเคมีนี้ให้ห่างจากวัสดุซึ่งไหม้ไฟได้ รวมทั้งความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟ สารกลุ่มรีดิวซ์ สารอินทรีย์ โซเดียมเปอร์ออกไซด์ อลูมิเนียม และโลหะผง อาจติดตั้งสัญญาณเตือนภัยเมื่อมีการรั่วไหล - การเตรียมตัวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน หากเกิดการหกหรือรั่วไหล ให้อพยพคนออกจากบริเวณนั้นผู้ที่เข้าไปกู้ภัยควรสวมอุปกรณ์ช่วยหายใจแบบมีถังบรรจุอากาศในตัว(selfcontained breathing apparatus ;SCBA)ทำความสะอาดหลังการปนเปื้อน หรือรั่วไหล เก็บกวาดและรอการกำจัด หลีกเลี่ยงการทำให้ฝุ่นฟุ้งกระจาย ระบายอากาศในบริเวณนั้น และล้างตำแหน่งที่สารนี้หกรั่วไหลหลังจากเก็บออกแล้ว - การเฝ้าระวังทางการแพทย์ ซักประวัติหรือจัดทำแบบสอบถามอาการระคายเคือง(ทางเดินหายใจ ผิวหนัง ทางเดินอาหาร และตา)ในพนักงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสารนี้
เอกสารอ้างอิง - พิษสารเคมีรั่ว ส่ง รพ. ระนาว สวดยับท่าเรือเตือนช้า. หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ. ฉบับวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552. - International Programme on Chemical Safety. International Chemical Safety Cards (ICSCs). Geneva: International Labour Office 1998. - http://www.sciencelab.com/msds.php?msdsId=9927601