ค้นหาข้อมูล | Search data

ค้นหาทั่วไป
ใส่ข้อมูลที่ต้องการค้นหา : เลือกหัวข้อที่ต้องการค้นหา :

ค้นหาจาก หมวดหมู่
UN NUMBER : 1660
ชื่อ สารเคมี Nitric oxide
ชื่ออื่นๆ,การค้า,Synonyms Nitrogen oxide, Mononitrogen monoxide
สูตรโมเลกุล NO
CAS number 10102-43-9
ลักษณะทางกายภาพ (ติดไฟ,กลิ่น,สี ฯ) เป็นก๊าซไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ละลายน้ำได้เล็กน้อย ไม่ติดไฟแต่ช่วยให้ไฟติด
ค่ามาตรฐานในสถานที่ทำงาน
● ACGIH TWA 25 ppm
● OSHA OSHA PEL : TWA 25 ppm (30 mg/m3)
● NIOSH NIOSH REL : TWA 25 ppm (30 mg/m3)
● IDLH 100 ppm
● ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี) 25 ppm (30 mg/m3)
● มาตรฐานอื่นๆ ไม่มีข้อมูล
● BEI Methemoglobin in blood = 1.5 % of hemoglobin during or end of shift
การใช้ประโยชน์,ความเสี่ยงในการสัมผัส 1. เป็นส่วนประกอบในการผลิต nitric acid 2. เป็นส่วนประกอบในการผลิต rayon
กลไกการก่อโรค
อาการเฉียบพลัน แม้ว่าพิษของ nitric oxide จะน้อยกว่า nitrogen dioxide แต่ nitric oxide สามารถเปลี่ยนเป็น nitrogen dioxide ได้ง่าย ทำให้เป็นสารที่มีพิษรุนแรง ซึ่งส่งผลต่อร่างกายดังนี้ 1. อาการของระบบทางเดินหายใจ เนื่องจากเป็นสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง จึงทำให้เกิดอาการระคายเคืองของระบบทางเดินหายใจได้ เช่น แสบจมูก แสบคอ ไอ จาม ถ้าสัมผัสในปริมาณมากจะทำให้เกิดปอดอักเสบหรือน้ำท่วมปอด (pneumonitis or pulmonary edema) ซึ่งทำให้มีอาการหายใจหอบเหนื่อยและเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ 2. อาการระคายเคืองอวัยวะอื่นๆ เช่น แสบตา แสบคันผิวหนัง 3. อาการของระบบไหลเวียนโลหิต เมื่อสัมผัสในปริมาณมากจะไปแย่งออกซิเจนจับกับฮีโมโกลบินในเลือดทำให้เกิด Methemoglobin รบกวนการแลกเปลี่ยนก๊าซของร่างกาย ทำให้มีอาการเขียว และหอบเหนื่อย นอกจากนี้ยังทำให้เม็ดเลือดแดงแตก และซีดได้ 4. อาการทางระบบประสาท ทำให้มีอาการปวดศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน
อาการเรื้อรัง 1. อาการของระบบทางเดินหายใจ ทำให้เกิดทางเดินหายใจอักเสบแบบเรื้อรัง เช่น หลอดลมอักเสบเรื้อรัง หอบหืด ทำให้มีอาการไอเรื้อรัง มีเสมหะถ้ามีอาการมากๆ อาจเหนื่อยง่าย นอกจากนี้ยังทำให้ภูมิต้านทานของระบบทางเดินหายใจลดลงจนอาจทำให้ติดเชื้อทางเดินหายใจได้ง่าย 2. อาการทางระบบประสาททำให้มีอาการปวดศีรษะ เบื่ออาหาร 3. มีฟันสึกเนื่องจากพิษกัดกร่อน
คุณสมบัติก่อมะเร็ง (IARC) ยังไม่มีข้อมูลว่าเป็นสารก่อมะเร็ง
การวินิจฉัย
● เกณฑ์การวินิจฉัย 1.มีอาการ อาการแสดงที่เข้าได้กับผลเสียต่อสุขภาพจากการสัมผัสสารเคมีชนิดนี้ 2. มีการวินิจฉัยแยกโรคอื่นแล้ว 3. ผู้ป่วยมีประวัติสัมผัสสารชนิดนี้จริง 4. มีผลการตรวจตัวชี้วัดทางชีวภาพของผู้ป่วยบ่งบอกว่ามีการสัมผัสสารชนิดนี้จริง 5. มีผลตรวจทางอนามัยโรงงานว่างานที่ทำน่าจะมีการสัมผัสสารชนิดนี้เกินค่ามาตรฐานความปลอดภัย 6. มีผู้อื่นที่ปฏิบัติงานแบบเดียวกับผู้ป่วยมีอาการเจ็บป่วยคล้ายกัน
● การตรวจทางห้องปฏิบัติการ(ตรวจในเลือด,ปัสสาวะ ฯ) Methemoglobin in blood = 1.5 % of hemoglobin during or end of shift
การรักษา
● การรักษาเฉพาะ ในกรณีที่พบ Methemoglobin ในเลือด มากกว่า 1.5 % ของ hemoglobin หรือมีอาการพิจารณาให้ 1% methylene blue 1 ถึง 2 mg/kg ทางหลอดเลือดช้าๆ
● การรักษาตามอาการ 1. นำผู้ที่สัมผัสออกจากจุดเกิดเหตุ 2. ในกรณีที่สัมผัสในปริมาณมากให้ทำการล้างตัวด้วยน้ำสะอาดอย่างน้อย 15 นาที 3. ให้ O2 100 % 4. สังเกตอาการของระบบทางเดินหายใจถ้ามีอาการหอบเหนื่อยมากพิจารณาใส่ท่อช่วยหายใจ
การป้องกัน,มาตรการทางความปลอดภัยและสุขภาพ,การเฝ้าระวังทางการแพทย์ - การป้องกัน 1. ขณะทำงานควรระวังการสัมผัสผิวหนัง ตาและทางการหายใจ หากมีการสัมผัสทางการผิวหนังหรือกระเด็นเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาด 2. การใส่เครื่องป้องกันส่วนบุคคลควรใส่หน้ากาก ถุงมือ ชุดป้องกันสารเคมี และแว่นตานิรภัย ในส่วนของหน้ากากควรใช้หน้ากากที่ป้องกันสารเคมี - มาตรการทางความปลอดภัยและสุขภาพ 1. จัดระบบระบายอากาศในสถานประกอบการให้เหมาะสม เพียงพอ 2. ใช้เครื่องป้องกันอันตรายที่เหมาะสม และเพียงพอ - การเฝ้าระวังทางการแพทย์ ติดตามอาการของผู้ที่สัมผัส ซึ่งอาจมีความผิดปกติกับร่างกายได้ - การเตรียมตัวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน Nitric oxide เป็นสารที่สามารถทำปฏิกิริยากับสารเคมีชนิดอื่นได้ดี แม้ไม่ติดไฟแต่สามารถทำปฏิกิริยากับสารชนิดอื่นจนเกิดการระเบิดหรือเกิดไฟได้ นอกจากนี้ยังเป็นสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองเป็นอันตรายรุนแรงกับผู้ที่รับสัมผัส ดังนั้นเมื่อมีผู้ที่ได้รับสัมผัส ให้พยายามนำตัวออกมาจากจุดที่เกิดการสัมผัสโดยเร็ว ทำการถอดเสื้อผ้าและล้างตัว ด้วยน้ำสะอาดให้มากที่สุดก่อนนำส่งโรงพยาบาล
เอกสารอ้างอิง - Olson KR, Anderson IB, Benowitz NL, Blanc PD, Clark RF, Kearney TE, et al. Poisoning & drug overdose. the California Poison Control System. 5th ed. New York: McGraw-Hill 2004. - ACGIH. TLVs and BEIs Based on the Documentation of the Threshold Limit Values & Biological Exposure Indices. United States2011. - NIOSH. NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards. Available from: http://www.cdc.gov/niosh/npg/npgd0488.html. - Stellman JM. ILO encyclopaedia of occupational health and safety. 4th ed. Geneva: International Labour Office 1998. - Haz-Map: Occupational Exposure to Hazardous Agents. Nitric oxide. Available from: http://hazmap.nlm.nih.gov/.