ค้นหาข้อมูล | Search data

ค้นหาทั่วไป
ใส่ข้อมูลที่ต้องการค้นหา : เลือกหัวข้อที่ต้องการค้นหา :

ค้นหาจาก หมวดหมู่
UN NUMBER : 1744
ชื่อ สารเคมี Bromine
ชื่ออื่นๆ,การค้า,Synonyms Molecular bromine
สูตรโมเลกุล Br2
CAS number 7726-95-6
ลักษณะทางกายภาพ (ติดไฟ,กลิ่น,สี ฯ) ของเหลวสีแดงถึงน้ำตาล ระเหยได้ มีกลิ่นฉุน
ค่ามาตรฐานในสถานที่ทำงาน
● ACGIH TLV (2012): TWA = 0.1 ppm, STEL = 0.2 ppm
● OSHA TWA = 0.1 ppm (0.7 mg/m3)
● NIOSH TWA = 0.1 ppm (0.7 mg/m3), STEL = 0.3 ppm (2 mg/m3)
● IDLH 3 ppm
● ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี) ไม่มี
● มาตรฐานอื่นๆ ไม่มี
● BEI ไม่มี องค์กร ACGIH ไม่ได้กำหนดไว้
การใช้ประโยชน์,ความเสี่ยงในการสัมผัส  ใช้เป็นสารกันติดไฟ มักผสมในปริมาณน้อยๆ ลงในพลาสติกโพลีเมอร์ หรือ เรซินบางชนิด รวมถึงแผงวงจร  ในอดีตใช้เติมร่วมกับน้ำมันที่มีสารตะกั่ว เพื่อใช้จับกับตะกั่วเกิดเป็น lead bromide แต่ปัจจุบันเลิกใช้น้ำมันที่มีสารตะกั่วแล้ว จึงเลิกใช้ไปด้วย  ในอดีตใช้เป็นยากำจัดศัตรูพืช methyl bromide และ ethylene bromide โดยการรมควัน แต่ทำลายชั้นโอโซน ปัจจุบันจึงมีการใช้น้อยลง  ในอดีต potassium bromide ใช้เป็นยากันชัก แต่เนื่องจากพิษของโบรมีนที่รุนแรง ปัจจุบันจึงเลิกใช้ในคนไปแล้ว แต่ยังมีการใช้เป็นยากันชักในสุนัขและแมวอยู่บ้าง  สารประกอบโบรมีนเป็นสารประกอบกลุ่มฮาโลจีเนตไฮโดรคาร์บอนที่สามารถเกิดขึ้นได้ในกระบวนการฆ่าเชื้อน้ำประปา ผู้ที่ทำหน้าที่ฆ่าเชื้อน้ำประปา สระน้ำ น้ำเสีย จึงมีโอกาสสัมผัสโบรมีนได้มากกว่าผู้อื่น
กลไกการก่อโรค
อาการเฉียบพลัน โอกาสสัมผัสโบรมีนในการทำงานทั่วไปนั้นมีน้อย ส่วนใหญ่ถ้าสัมผัสก็จะสัมผัสในรูปสารประกอบซึ่งมีพิษไม่มาก อย่างไรก็ตาม หากมีการสัมผัสโบรมีนในปริมาณสูงเกิดขึ้น จะทำให้เกิดการระคายเคืองทางเดินหายใจ กัดกร่อนเยื่อบุตา ผิวหนังไหม้ ปอดบวมน้ำ หลังการสัมผัสที่ผิวหนังหลายชั่วโมงอาจเกิดผื่นขึ้นคล้ายคนออกหัด
อาการเรื้อรัง  ไอโบรมีนหากได้รับปริมาณสูงทำให้เกิดอาการหอบหืดแบบ RADS ได้  กรณีของ bromide ในอดีตการได้รับ potassium bromide จากการกินยามากเกิน จะทำให้เกิดอาการที่เรียกว่า bromism ผู้ป่วยจะมีอาการทางระบบประสาท เช่น กระสับกระส่าย เดินเซ สับสน หลอน มีอาการคล้ายคนบ้า อ่อนแรง โคมา คลื่นไส้ อาเจียน เกิดผื่นคล้ายสิวเม็ดใหญ่ๆ เรียกว่า bromide rash
คุณสมบัติก่อมะเร็ง (IARC) ไม่ทราบ องค์กร IARC ไม่ได้ทำการประเมินไว้
การวินิจฉัย
● เกณฑ์การวินิจฉัย ไม่มี (ไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อโรคจากการทำงานของประเทศไทย ฉบับ พ.ศ. 2550)
● การตรวจทางห้องปฏิบัติการ(ตรวจในเลือด,ปัสสาวะ ฯ) ยังไม่มีการตรวจประเมินการสัมผัสโบรมีนที่ได้รับการยอมรับ
การรักษา
● การรักษาเฉพาะ ไม่มียาต้านพิษ
● การรักษาตามอาการ กรณีประสบภัยให้นำผู้ป่วยออกจากที่เกิดเหตุ ให้อยู่ในที่อากาศถ่ายเท ล้างตัว ช่วยหายใจ ให้ออกซิเจน สังเกตอาการหายใจเสียงหวีด สังเกตอาการปอดบวมน้ำ รักษาตามอาการ
การป้องกัน,มาตรการทางความปลอดภัยและสุขภาพ,การเฝ้าระวังทางการแพทย์ - การป้องกัน โอกาสในการสัมผัสโบรมีนบริสุทธิ์นั้นมีน้อย แต่หากกิจการใดมีการนำมาใช้เป็นวัตถุดิบ ต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยสูงสุด - มาตรการทางความปลอดภัยและสุขภาพ หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง - การเฝ้าระวังทางการแพทย์ เฝ้าระวังอาการระคายเคือง หายใจหอบ - การเตรียมตัวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน นำผู้ที่สัมผัสสารออกจากบริเวณที่มีการปนเปื้อนโดยด่วน โดยผู้ช่วยเหลือควรใส่ชุดป้องกันสารเคมี ถ้าความเข้มข้นสูงต้องใส่ชุดที่มี SCBA
เอกสารอ้างอิง - International Programme on Chemical Safety. International Chemical Safety Cards (ICSCs). Geneva: International Labour Office 1998. - Olson KR, Anderson IB, Benowitz NL, Blanc PD, Clark RF, Kearney TE, et al. Poisoning & drug overdose. the California Poison Control System. 5th ed. New York: McGraw-Hill 2004.