ค้นหาข้อมูล | Search data

ค้นหาทั่วไป
ใส่ข้อมูลที่ต้องการค้นหา : เลือกหัวข้อที่ต้องการค้นหา :

ค้นหาจาก หมวดหมู่
UN NUMBER : 1810
ชื่อ สารเคมี Phosphorus oxychloride (ฟอสฟอรัส ออกซีคลอไรด์)
ชื่ออื่นๆ,การค้า,Synonyms Phosphoryl chloride, Phosphorus oxytrichloride, Trichlorophosphorus oxide, Trichlorophosphine oxide
สูตรโมเลกุล POCl3, Cl3-O-P
CAS number 10025-87-3
ลักษณะทางกายภาพ (ติดไฟ,กลิ่น,สี ฯ) เป็นของเหลวไม่มีสี, กลิ่นเหม็นฉุน, เป็นฟูม, ผสมกับน้ำและแอลกอฮอล์, ไม่เผาไหม้
ค่ามาตรฐานในสถานที่ทำงาน
● ACGIH TLV 8-hour TWA 0.628 mg/m3 (0.1 ppm) TLV STEL of 0.5 ppm
● OSHA PELs 8-hour TWA 0.1 ppm (0.6 mg/m3) PELs 15-minute STEL 0.5 ppm
● NIOSH REL 10-hour TWA 0.1 ppm (0.6 mg/m3) REL 15-minute STEL 0.5 ppm (3 mg/ m3)
● IDLH -
● ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี) -
● มาตรฐานอื่นๆ DOE Protective Action Criteria (PAC) : Temporary Emergency Exposure Limits (TEELs) - TEEL-0: 0.1 ppm; PAC-1: 0.479 ppm; PAC-2: 0.479 ppm; PAC-3: 0.85 ppm (TEEL-0: The threshold concentration below which most people will experience no adverse health effects ; PAC-1: The maximum concentration in air below which it is believed nearly all individuals could be exposed for up to one hour without experiencing other than mild transient adverse health effects or perceiving a clearly defined objectionable odor ; PAC-2: The maximum concentration in air below which it is believed nearly all individuals could be exposed for up to one hour without experiencing or developing irreversible or other serious health effects or symptoms that could impair their abilities to take protective action ; PAC-3: The maximum concentration in air below which it is believed nearly all individuals could be exposed for up to one hour without experiencing or developing life-threatening health effects) USSR: 0.008 ppm
● BEI -
การใช้ประโยชน์,ความเสี่ยงในการสัมผัส - Phosphorus oxychloride ใช้ในการผลิต hydraulic fluids, plasticizers, tricresyl phosphate, และ fireretarding agents - ใช้เป็นสารที่ใช้ในการเติมธาตุคลอรีน (chlorinating agent) สำหรัอ สารประกอบอินทรีย์ - ใช้เป็นสารตัวทำละลายใน cryoscopy - เป็นสารตั้งต้นในการผลิต N,N-dimethylphosphoramidic dichloride
กลไกการก่อโรค
อาการเฉียบพลัน การสูดดมไอระเหยของ phosphorus oxychloride จะระคายเคืองตา ทางเดินหายใจ ระคายเคืองกระเพาะอาหาร - เจ็บคอ ไอ แน่นหน้าอก หายใจเข้าได้สั้นๆ - ปวด แดง เคืองดวงตา จนถึงขั้นไหม้ และสูญเสียการมองเห็น - ปวดศีรษะ วิงเวียน อ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาเจียน - น้ำท่วมปอด - ภาวะไตอักเสบ (nephritis) ในรูปของเหลว - สามารถทำให้ผิวหนังไหม้ได้
อาการเรื้อรัง - หลังจากการสัมผัสทางการหายใจแบบฉับพลัน อาจกลายเป็น chronic asthmatic-like bronchitis - การสัมผัสแบบเรื้อรัง ไม่ค่อยมีความสำคัญ เพราะว่าจะมีความสามารถในการทนได้ต่ำ ต่อการสัมผัสโดยตรงกับ Phosphorus oxychloride
คุณสมบัติก่อมะเร็ง (IARC) ไม่มีการรายงาน
การวินิจฉัย
● เกณฑ์การวินิจฉัย -
● การตรวจทางห้องปฏิบัติการ(ตรวจในเลือด,ปัสสาวะ ฯ) - การทำงานตับ (liver function tests) - การทำงานของไต (renal function tests) - การตรวจปัสสาวะ เพื่อดู albuminuria ร่วมกับการพบเม็ดเลือดแดงเล็กน้อย - การตรวจสมรรถภาพปอด
การรักษา
● การรักษาเฉพาะ -
● การรักษาตามอาการ สัมผัสทางการหายใจ - เคลื่อนย้ายผู้ป่วยสู่อากาศบริสุทธิ์ ติดตามภาวะกดการหายใจ, ถ้าไอ หรือหายใจลำบากเกิดขึ้น ต้องประเมินการระคายเคืองทางเดินหายใจ หลอดลมอักเสบ, หรือปอดอักเสบ / จำเป็นต้องให้ออกซิเจน และให้การช่วยเหลือการหายใจ / รักษาภาวะหลอดลมตีบตัว ด้วย beta2 agonist และการรับประทาน หรือฉีด corticosteroid - ให้ 100% ออกซิเจน ร่วมกับการช่วยเหลือเรื่องการหายใจเป็นสิ่งที่จำเป็น - ถ้าหลอดลมตีบตัว และหายใจดัง วี๊ด เกิดขึ้น, พิจารณารักษาด้ยการสูดดมยาขยายหลอดลม sympathomimetic agents - การบาดเจ็บเฉียบพลันของปอด : ประคับประคองการหายใจ และออกซิเจน และประเมินติดตาม arterial blood gas หรือ pulse oximetry เป็นระยะ / การใช้ PEEP และเครื่องช่วยหายใจในระยะแรกอาจมีความจำเป็น สัมผัสทางตา - การลดการปนเปื้อน : การชะล้างดวงตาที่สัมผัส ด้วยน้ำจำนวนมาก เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที / ถ้าระคายเคือง ปวด บวม น้ำตาไหล หรือสู้แสงไม่ได้ไม่หายไป ผู้ป่วยควรไปพบแพทย์ สัมผัสทางผิวหนัง - การลดการปนเปื้อน : นำเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกไป และล้างบริเวรที่สัมผัสด้วยสบู่ และน้ำ / แพทย์อาจจำเป็นต้องตรวจบริเวณที่สัมผัส ถ้าการระคายเคือง หรือปวด ไม่หายไป - รักษาผิวหนังที่ระคายเคือง หรือไหม้ด้วยยาทาเฉพาะที่มาตรฐาน / ผู้ป่วยที่กลายเป็นปฏิกิริยาไวเกินของผิวหนัง อาจจำเป็นต้องรักษาด้วยcorticosteroids หรือ antihistamine แบบกิน หรือแบบทา
การป้องกัน,มาตรการทางความปลอดภัยและสุขภาพ,การเฝ้าระวังทางการแพทย์ การเฝ้าระวังทางการแพทย์ - คนงานที่สัมผัสฟอสฟอรัส ควรได้รับการตรวจทางการแพทย์ เพื่อระบุสถานะทางการแพทย์ และฟัน / อนามัยของฟันที่ไม่ดี สามารถเพิ่มความเสี่ยงของพิษจากฟอสฟอรัส และ phossy jaw - คนงานที่สัมผัสควรได้รับการตรวจสุขภาพก่อนจ้างงาน และการตรวจประเมินการทำงานตับ และปอด และสุขภาพโดยรวมเป็นระยะ มาตรการป้องกัน - แนะนำให้เลี่ยงการใส่คอนแทกเลนส์ในการทำงานโดยลำพัง ควรต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันดวงตาในทุกๆ สถานการณ์ - ชุดทำงาน ที่เริ่ฝเปียก หรือมีการปนเปื้อนอย่างชัดเจน ควรถอดออกและใส่ตัวใหม่แทน - ชุดป้องกันที่ปนเปื้อน ควรแยกจากชนิดอื่นๆ และไม่สัมผัสโดยตรง ทั้งการใช้ กำจัด หรือการทำความสะอาด และไม่ควรให้นำชุดที่ใช้แล้วกลับบ้าน ให้ทิ้งไว้ทำความสะอาดในสถานที่ทำงาน - หากสัมผัสทางผิวหนัง ควรล้างผิวหนังโดยทันที
เอกสารอ้างอิง - Phosphorus oxychloride. A Comprehensive Guide to the Hazardous Properties of Chemical Substances. Pradyot P. 3th ed., pp 841. John Wiley & Sons. 2007 - Emily, F.M., and Bruce, A.F. Metal Compounds and Rare Earths. In: W.N Rom (ed.), Environmental and occupational medicine, 4th ed., pp. 1091-1092 . Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins 2007. - Phosphates, inorganic and organic, ILO Encyclopaedia of Occupational Health and Safety - Phosphorus oxychloride. International Chemical Safety Cards, http://www.cdc.gov/niosh/ipcsneng/neng0190.html - Phosphorus oxychloride. http://www.toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search/f?./temp/~usP8ZR:1 - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH). TLVs and BEIs. 2009.