ค้นหาข้อมูล | Search data

ค้นหาทั่วไป
ใส่ข้อมูลที่ต้องการค้นหา : เลือกหัวข้อที่ต้องการค้นหา :

ค้นหาจาก หมวดหมู่
UN NUMBER : 1830
ชื่อ สารเคมี Sulfuric acid (กรดซัลฟูริค)
ชื่ออื่นๆ,การค้า,Synonyms Hydrogen sulphate, Oil of vitriol, Oleum
สูตรโมเลกุล H2-SO4
CAS number 7664-93-9
ลักษณะทางกายภาพ (ติดไฟ,กลิ่น,สี ฯ) ของเหลวใส คล้ายน้ำมัน ไม่ติดไฟ ไม่มีกลิ่น ไม่มีสีเมื่อเป็นกรดบริสุทธิ์ หากไม่บริสุทธิ์จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล เมื่อทำปฏิกิริยากับสารอินทรีย์อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้และระเบิดได้
ค่ามาตรฐานในสถานที่ทำงาน
● ACGIH ACGIH TLV (2000) TWA = 0.2 mg/m3, Notation = A2
● OSHA TWA = 1 mg/m3
● NIOSH TWA = 1 mg/m3
● IDLH 15 mg/m3
● ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี) 1 mg/m3
● มาตรฐานอื่นๆ ไม่มี
● BEI ไม่มี
การใช้ประโยชน์,ความเสี่ยงในการสัมผัส ใช้ในอุตสาหกรรมสีย้อม กระดาษหนัง ส่วนประกอบอาหาร การชุบโลหะด้วยไฟฟ้า เป็นน้ำกรดในแบตเตอรี่
กลไกการก่อโรค กัดกร่อนเนื้อเยื่ออ่อน เช่น เยื่อบุต่างๆ ของร่างกาย
อาการเฉียบพลัน ผลจากการสูดดม - อาการแรกเริ่มคือ คันจมูก จาม เจ็บคอ แสบตา เป็นมากจะ ไอ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ เดินเซ สับสน - อาจเกิด หายใจลำบาก (dyspnea) หากสูดดมไป 3 – 30 ชั่วโมง - อาจเกิด ภาวะขาดออกซิเจน (hypoxia) และตัวเขียว (cyanosis) ได้ - หากสูดดมกรดความเข้มข้นต่ำ 0.35 – 5 mg/m3 จะกระตุ้น reflex เกิดหายใจเร็วและตื้นได้ - อาจเกิด pneumonitis, pulmonary and laryngeal edema ได้ - หากกรดความเข้มข้นสูง ทำให้เกิด pulmonary fibrosis, bronchitis และ emphysema ผลต่อผิวหนัง - สัมผัสกรดเจือจางทำให้เกิดระคายเคือง ผิวหนังแดง - สัมผัสกรดเข้มข้น เกิดแผล thermal burn และ deep ulcers ได้ - ทำให้เกิดเนื้อตาย และ แผลเป็น - หากบริเวณที่ burn บริเวณกว้างอาจทำให้ช็อกได้ ผลต่อตา - ไอระเหย (vapor) และฟูม (fume) สามารถทำให้เกิดการระคายเคือง เยื่อบุตาอักเสบ มี necrosis ของเยื่อบุตา แม้ว่าความเข้มข้นต่ำ - หากสัมผัสกรดที่เป็นของเหลวกระเด็นเข้าตา ทำให้เกิดอาการปวดรุนแรง corneal ulcer กระจกตามัว หรือเกิดการ burn ของกระจกตาได้ - หากสัมผัสตาโดยตรงทำให้ลานสายตาลดลง หรือตาบอดได้ - อาจเกิดการทะลุ eye globe มี content ในตาไหลอออกมาได้ - ทำให้เกิด permanent damage การมองเห็นถูกทำลายถาวรได้ ผลจากการกิน - หากกินปริมาณเล็กน้อยอาจทำให้ระคายเคืองเยื่อบุทางเดินอาหาร ปวดท้องบริเวณลิ้นปี่ คลื่นไส้อาเจียน - หากกินปริมาณมากทำให้กัดหลอดอาหาร ทางเดินอาหารตีบตัน หรือทะลุ โดยทั่วไปมักมีผลรุนแรงต่อกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กมากกว่าหลอดอาหาร - เกิด severe metabolic acidosis และ shock ได้ - เกิด pyloric stenosis ตามมา หลังกินไปนานหลายสัปดาห์หรือเป็นปี
อาการเรื้อรัง - หากได้รับกรดซัลฟูริคที่มีความเข้มข้นน้อยๆเป็นเวลานาน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ pulmonary function เกิด chronic bronchitis, pulmonary fibrosis, emphysema, pneumonitis - อาจมีอาการคล้ายติดเชื้อทางเดินหายใจจากไวรัส มีอาการน้ำมูกไหล เยื่อบุตาอักเสบ กระเพาะอาหารอักเสบ - ฟันอาจเปลี่ยนสีไป และเกิดการสึกกร่อน - มีหลักฐานบางชิ้นบ่งชี้ว่าอาจทำให้เกิดมะเร็งของทางเดินหายใจได้
คุณสมบัติก่อมะเร็ง (IARC) ไม่ทราบ องค์กร IARC ไม่ได้ทำการประเมินไว้
การวินิจฉัย
● เกณฑ์การวินิจฉัย ไม่มี (ไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อโรคจากการทำงานของประเทศไทย ฉบับ พ.ศ. 2550)
● การตรวจทางห้องปฏิบัติการ(ตรวจในเลือด,ปัสสาวะ ฯ) ไม่สามารถตรวจได้
การรักษา
● การรักษาเฉพาะ ไม่มียาต้านพิษ
● การรักษาตามอาการ ทางการสูดดม - Clear airway, ให้ออกซิเจน - ประเมินการหายใจ อาจต้องเอ็กซเรย์ปอดเพื่อประเมิน pneumonitis - On PEEP หรือ CPAP รักษา pulmonary edema - รักษาตามอาการ ทางการสัมผัสผิวหนัง - ถอดเสื้อผ้าเปื้อนกรดซัลฟูริคออก ใส่ถุงทำเครื่องหมายเก็บให้ห่างจากผู้ป่วยและผู้ช่วยเหลือ - ล้างแผลด้วยน้ำปริมาณมาก - รักษาอาการ burn ตามอาการ ทางการสัมผัสดวงตา - Irrigate ด้วย normal saline อย่างน้อย 15 นาที หรือ 3 ลิตร - ตรวจด้วย fluorescein พิจารณาส่งต่อจักษุแพทย์ ทางการกิน - ห้ามทำ gastric lavage หรือทำให้อาเจียน - ให้ดื่มน้ำมากๆ ยกเว้นถ้าสงสัยมีการทะลุของทางเดินอาหาร - รักษาการช็อก โดยให้น้ำเกลือหรือเลือด และให้ยาแก้ปวด - พิจารณา steroid เพื่อลดการอักเสบ - เอ็กซเรย์ abdomen เพื่อประเมิน perforation - รักษาอาการอื่นๆ ตามอาการ - พิจารณาทำ gastro-esophagoscope ภายใน 12 ชม เพื่อประเมินความรุนแรง
การป้องกัน,มาตรการทางความปลอดภัยและสุขภาพ,การเฝ้าระวังทางการแพทย์ - การป้องกัน ลดการสัมผัสตามหลักอาชีวอนามัย - มาตรการทางความปลอดภัยและสุขภาพ ลดปริมาณละอองกรดในบรรยากาศการทำงานลงให้ต่ำที่สุด ป้องกันการสัมผัสกรดโดยตรงทางผิวหนัง - การเฝ้าระวังทางการแพทย์ ตรวจดูผื่นแพ้ทุกปี - การเตรียมตัวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เตรียมน้ำล้างตัวเมื่อเกิดอุบัติเหตุกรดรั่วไหลหกรดคนทำงานขึ้น
เอกสารอ้างอิง - International Programme on Chemical Safety. International Chemical Safety Cards (ICSCs). Geneva: International Labour Office 1998. - Olson KR, Anderson IB, Benowitz NL, Blanc PD, Clark RF, Kearney TE, et al. Poisoning & drug overdose. the California Poison Control System. 5th ed. New York: McGraw-Hill 2004.