ค้นหาข้อมูล | Search data

ค้นหาทั่วไป
ใส่ข้อมูลที่ต้องการค้นหา : เลือกหัวข้อที่ต้องการค้นหา :

ค้นหาจาก หมวดหมู่
UN NUMBER : 2078
ชื่อ สารเคมี Toluene-2,4-diisocyanate
ชื่ออื่นๆ,การค้า,Synonyms TDI, 2-4-TDI
สูตรโมเลกุล CH3-C6-H3(NCO)2
CAS number 584-84-9
ลักษณะทางกายภาพ (ติดไฟ,กลิ่น,สี ฯ) ของเหลวหรือผลึก ไม่มีสีหรือสีเหลืองอ่อน กลิ่นฉุน
ค่ามาตรฐานในสถานที่ทำงาน
● ACGIH TLV (2012): TWA = 0.005 ppm, STEL = 0.02 ppm, A4 Carcinogenicity
● OSHA Ceiling 0.02 ppm (0.14 mg/m3)
● NIOSH Cancer Notation
● IDLH Cancer Notation
● ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี) Ceiling 0.02 ppm (0.14 mg/m3)
● มาตรฐานอื่นๆ ไม่มี
● BEI ไม่มี
การใช้ประโยชน์,ความเสี่ยงในการสัมผัส ใช้ในกระบวนการ polymerization ของยูริเทน ในงานเคลือบ งานพ่นสีต่างๆ
กลไกการก่อโรค
อาการเฉียบพลัน ระคายเคืองผิวหนัง เคืองตา เคืองจมูก ไอ หายใจเสียงหวีด การสัมผัสในปริมาณสูงทำให้ปอดบวมน้ำได้
อาการเรื้อรัง การสัมผัสในระดับต่ำเป็นเวลานาน จะก่อให้เกิดโรคหอบหืดจากการทำงาน (occupational asthma) อาการอักเสบที่ปอด และขาดออกซิเจนอาจเกิดขึ้นได้เช่นกัน แต่ไม่บ่อย
คุณสมบัติก่อมะเร็ง (IARC) Group 2B
การวินิจฉัย
● เกณฑ์การวินิจฉัย เกณฑ์การวินิจฉัยพิษของสารนี้สำหรับประเทศไทยไม่มี (ไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อโรคจากการทำงานของประเทศไทย ฉบับ พ.ศ. 2550) แต่เกณฑ์การวินิจฉัยโรคหอบหืดจากการทำงานมี ดังนี้ ใช้เกณฑ์ข้อ 1-3 ร่วมกับอย่างใดอย่างหนึ่งในข้อ 4 หรือ ข้อ 5 1. มีประวัติการทำงานสัมผัสสารก่อโรคที่มีการรายงานไว้และเป็นที่ยอมรับ โดยอาจจะยังทำงานนั้นอยู่หรือออกจากงานแล้วก็ได้ 2. มีอาการเข้าได้กับโรคหืด ร่วมกับ 2.1 ตรวจสมรรถภาพปอดพบ reversible airway obstruction 2.2 ถ้าไม่พบลักษณะในข้อ 2.1 ต้องมีการตรวจเพิ่มเติม คือ - มี AHR โดยการตรวจด้วย methacholine หรือ - มี diurnal variation ของการวัด peak expiratory flow (PEF) มากกว่า ร้อยละ 20 3. ไม่มีประวัติโรคหืดก่อนเข้าทำงาน หรือมีผู้ร่วมงานเดียวกันเป็นโรคหืดหลังเข้าทำงาน 4. มีผลการตรวจ serial PEF เข้าได้กับแบบแผนของโรคหืดจากการทำงาน โดยวัดระหว่างการทำงานเป็นเวลาอย่างน้อย 4 สัปดาห์ วัดอย่างน้อยวันละ 4 ครั้ง (หลังตื่นนอน ก่อนเริ่มทำงาน ก่อนเลิกทำงาน และก่อนเข้านอน) และมีช่วงวันหยุดระหว่างการทำงานสัปดาห์ละ 2 วัน 5. การตรวจ specific bronchial challenge ให้ผลบวก ในกรณีวินิจฉัยโรคหืดจากการทำงานชนิด irritant-induced asthma หรือ RADS ต้องมีประวัติได้รับสารก่อโรคที่มีรายงานไว้และเป็นที่ยอมรับ โดยได้รับในขนาดสูงครั้งเดียว หรือในขนาดต่ำแต่หลายครั้ง แล้วทำให้เกิดความผิดปกติตามเกณฑ์ข้อ 2 เป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือน
● การตรวจทางห้องปฏิบัติการ(ตรวจในเลือด,ปัสสาวะ ฯ) ไม่มีการตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของสารนี้ในปัจจุบัน การตรวจ isocyanate antibody testing จัดว่าเชื่อถือได้น้อย
การรักษา
● การรักษาเฉพาะ ไม่มียาต้านพิษ
● การรักษาตามอาการ  กรณีเฉียบพลัน นำผู้ป่วยออกจากการสัมผัสให้เร็วที่สุด ให้อยู่ในที่อากาศถ่ายเท ให้ออกซิเจน ช่วยหายใจถ้าการหายใจล้มเหลว ให้ยาพ่นขยายหลอดลมถ้าหายใจมีเสียงหวีด สังเกตอาการปอดบวมน้ำอย่างน้อย 8 – 12 ชั่วโมงหลังเกิดเหตุการณ์  กรณีระยะยาว หากพบผู้ที่เป็นหอบหืดจากการทำงาน จากการได้รับสาร toluene-2,4-diisocyanate จะต้องให้เปลี่ยนงาน เพื่อหยุดการสัมผัสกับสารนั้นต่อไป เป็นการรักษาที่ดีที่สุด ถ้าไม่เปลี่ยนงานอาการจะแย่ลงเรื่อยๆ จนอาจทำให้ปอดถูกทำลายถาวรในที่สุด ส่วนอาการหลอดลมตีบให้ยาขยายหลอดลมตามความเหมาะสม
การป้องกัน,มาตรการทางความปลอดภัยและสุขภาพ,การเฝ้าระวังทางการแพทย์ - การป้องกัน ให้ทำงานพ่นหรือเคลือบยูรีเทนในห้องที่ปิดมิดชิด ผู้ที่ทำงานในห้องต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจที่มีประสิทธิภาพ มีระบบระบายอากาศที่เหมาะสม - มาตรการทางความปลอดภัยและสุขภาพ ตรวจวัดระดับสารนี้ในที่ทำงานเป็นระยะ อย่าให้เกินค่ามาตรฐาน - การเฝ้าระวังทางการแพทย์ เฝ้าระวังกลุ่มคนเข้ามาทำงานใหม่ ถ้ามีอาการหอบรีบให้พบแพทย์ การตรวจประจำปีควรตรวจสมรรถภาพปอด สอบถามอาการระคายเคือง อาการหอบเหนื่อย ตรวจภาพรังสีทรวงอก - การเตรียมตัวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน นำผู้ประสบเหตุออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด ผู้เข้าไปกู้ภัยต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ ถ้ารั่วไหลในปริมาณสูง ผู้เข้าไปกู้ภัยต้องใส่ SCBA
เอกสารอ้างอิง - International Programme on Chemical Safety. International Chemical Safety Cards (ICSCs). Geneva: International Labour Office 1998. - Olson KR, Anderson IB, Benowitz NL, Blanc PD, Clark RF, Kearney TE, et al. Poisoning & drug overdose. the California Poison Control System. 5th ed. New York: McGraw-Hill 2004.