ค้นหาข้อมูล | Search data

ค้นหาทั่วไป
ใส่ข้อมูลที่ต้องการค้นหา : เลือกหัวข้อที่ต้องการค้นหา :

ค้นหาจาก หมวดหมู่
UN NUMBER : 2188
ชื่อ สารเคมี Arsine (อาร์ซีน)
ชื่ออื่นๆ,การค้า,Synonyms Arsenic hydride, Arsenic trihydride, Arseniuretted hydrogen, Arsenous hydride, Hydrogen arsenide
สูตรโมเลกุล AsH3
CAS number 7784-42-1
ลักษณะทางกายภาพ (ติดไฟ,กลิ่น,สี ฯ) เป็นก๊าซไม่มีสี มีกลิ่นเล็กน้อยคล้ายกระเทียม จุดเดือด -62 องศาเซลเซียส จุดหลอมเหลว -116 องศาเซลเซียส ความหนาแน่นไอเท่ากับ 2.7 (หนักกว่าอากาศ) ไวไฟ ขนส่งในรูปก๊าซเหลว (liquefied compressed gas)
ค่ามาตรฐานในสถานที่ทำงาน
● ACGIH ACGIH TLV: TWA 0.05 ppm (0.2 mg/m3)
● OSHA OSHA PEL: TWA 0.05 ppm (0.2 mg/m3)
● NIOSH NIOSH REL: Ca C 0.002 mg/m3 [15-minute]
● IDLH NIOSH: Ca [3 ppm]
● ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี) 0.05 ppm (0.2 mg/m3)
● มาตรฐานอื่นๆ
● BEI ACGIH BEI (2011) – ไม่ได้กำหนดไว้
การใช้ประโยชน์,ความเสี่ยงในการสัมผัส อุตสาหกรรมที่ใช้ - ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์ - พบในงานเชื่อม หลอมโลหะ โรงงานผลิตแบตเตอรี่ - อนุพันธ์ของอาร์ซีน มีลักษณะเป็นของเหลว ใช้เป็นอาวุธเคมีทางการทหาร เช่น lewisite (β-chlorovinyldichloroarsine) , adamsite (diphenylaminechloroarsine), Clark I (diphenylchloroarsine), Clark II (diphenylcyanoarsine)
กลไกการก่อโรค - เป็น hemolytic agent เป็นพิษต่อระบบเลือด ไตและตับ - รับสัมผัสทางการหายใจ เมื่อเข้าสู่ร่างกาย อาร์ซีนจะถูกเปลี่ยนเป็นสารหนูอนินทรีย์ วาเลนซี 3 ไปจับกับ sulfhydryl groups และรบกวนการทำงานของระบบเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานของเซลล์, metabolism ของกลูตาไธโอน และการซ่อมแซม DNA ขับออกจากร่างกายทางปัสสาวะ
อาการเฉียบพลัน - มีอาการของ hemolysis (ตัวเหลืองตาเหลือง ปัสสาวะสีแดง ไตวาย เลือดจาง) ปวดท้องรุนแรง หนาวสั่น ถ้ารุนแรงมากจะปัสสาวะไม่ออก ต้องถ่ายเลือดหรือล้างไต หากรุนแรง อาจเสียชีวิตจากไตวาย - ระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ และมีอาการปวดศีรษะ อ่อนเพลีย คลื่นไส้ และปวดท้อง และ pulmonary edema เสียชีวิตได้ - มีผลต่อกล้ามเนื้อหัวใจ ทำให้การนำไฟฟ้าผิดปกติ หัวใจล้มเหลวได้ - หากผิวหนังสัมผัสกับก๊าซเหลวของอาร์ซีน จะทำให้เกิดแผลน้ำแข็งกัด (frostbite)
อาการเรื้อรัง - การสัมผัสแบบเรื้อรังทำให้เกิดอาการของ hemolysis เช่นกัน คือ มีตัวเหลืองตาเหลือง เลือดจางเนื่องจากเม็ดเลือดแดงแตก ปัสสาวะสีแดง (hemoglobinuria) ไตวาย - นอกจากนี้อาจทำให้มีอาการเช่นเดียวกับการสัมผัส inorganic arsenic แบบเรื้อรัง มี peripheral neuropathy ได้ อาจทำให้เป็นมะเร็งปอด หรือมะเร็งของระบบน้ำเหลือง
คุณสมบัติก่อมะเร็ง (IARC) IARC - group 1 ACGIH carcinogenicity – ไม่ได้ระบุไว้
การวินิจฉัย
● เกณฑ์การวินิจฉัย การวินิจฉัยโรคพิษสารหนูที่อยู่ในรูปก๊าซอาร์ซีน 1. มีอาการและอาการแสดงของโรค ในกรณีที่สัมผัสปริมาณน้อย ได้แก่ ปวดศีรษะ ไข้หนาวสั่น อ่อนเพลีย คลื่นไส้อาเจียน ท้องเดิน, อาการในกรณีที่สัมผัสปริมาณมาก ได้แก่ ปัสสาวะสีแดงคล้ำ (“port wine” urine) ปวดท้อง คลื่นไส้อาเจียน ปวดท้องใต้ชายโครงขวาเนื่องจากตับโต หายใจหอบเหนื่อย ซึม ปัสสาวะลดลง ไตวาย 2. มีประวัติการทำงานที่สัมผัสก๊าซอาร์ซีน 3. มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการแสดงอาการของโรค หรือแสดงว่ามีการสัมผัส 4. มีข้อมูลสิ่งแวดล้อมสนับสนุนว่ามีความเข้มข้นของก๊าซอาร์ซีนเกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด 5. มีข้อมูลทางระบาดวิทยาของเพื่อนร่วมงานสนับสนุน 6. มีการวินิจฉัยแยกโรคอื่น เช่น ภาวะ hemolysis จากสาเหตุอื่นๆ
● การตรวจทางห้องปฏิบัติการ(ตรวจในเลือด,ปัสสาวะ ฯ) - CBC, serum electrolytes, UA, BUN, creatinine, liver function test - เอกซเรย์ปอด ในกรณีที่รับสัมผัสทางการหายใจในปริมาณมาก - EGK อาจพบลักษณะ tall, peak-T waves หรือ heart block
การรักษา
● การรักษาเฉพาะ - ไม่มี antidote สำหรับก๊าซอาร์ซีน
● การรักษาตามอาการ - ให้การรักษาแบบประคับประคองโดยเฝ้าระวังภาวะไตวาย ให้สารน้ำอย่างเพียงพอ ในกรณีที่มีเม็ดเลือดแดงแตกเป็นจำนวนมาก อาจต้องพิจารณาทำการเปลี่ยนถ่ายเลือด (exchange blood transfusion)
การป้องกัน,มาตรการทางความปลอดภัยและสุขภาพ,การเฝ้าระวังทางการแพทย์ - การป้องกัน ใช้ PPE ที่เหมาะสม แว่นตาป้องกันของเหลวกระเด็น ชุดที่ป้องกันผิวหนังจากการเกิด frostbiteได้ อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจที่เป็นSelf-contained breathing apparatus (SCBA) - มาตรการทางความปลอดภัยและสุขภาพ ไม่รับประทานอาหาร/ดื่มน้ำ หรือสูบบุหรี่ในบริเวณที่ปฏิบัติงาน ล้างมือทุกครั้งหลังปฏิบัติงาน ทำความสะอาดชุดทำงานและอุปกรณ์ป้องกันต่างๆก่อนนำมาสวมใส่ กรณีที่เข้าปฏิบัติงานทำความสะอาด tank ที่บรรจุกรด อาจต้องวัดปริมาณก๊าซอาร์ซีนก่อนเข้าไปใน tank เพราอาจเกิดปฏิกิริยาระหว่างสารประกอบ arsenic ในโลหะ กับกรดเกิดเป็นก๊าซอาร์ซีนได้ - การเฝ้าระวังทางการแพทย์ ให้ตรวจ CBC, ดูค่า red cell index, UA และสอบถามอาการที่สัมพันธ์กับโรคพิษจากก๊าซอาร์ซีน - การเตรียมตัวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การเข้าไปกู้ภัยต้องใช้ชุดป้องกันชนิดที่มีถังบรรจุอากาศในตัว (Self-contained breathing apparatus, SCBA)
เอกสารอ้างอิง - ACGIH. TLVs and BEIs Based on the Documentation of the Threshold Limit Values & Biological Exposure Indices. United States2011. - NIOSH. NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards. Available from: http://www.cdc.gov/niosh/npg/npgd0040.html - Stellman JM. ILO encyclopaedia of occupational health and safety. 4th ed. Geneva: International Labour Office 1998. - Editors: Rom, William N. Title: Environmental and Occupational Medicine, 4th Edition - Specific medical tests published in the literature for OSHA regulated substances. - ARSINE - National Library of Medicine HSDB Database http://www.toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search - สุนทร ศุภพงษ์. สารหนู. ใน: วิลาวัณย์ จึงประเสริฐ, สุรจิต สุนทรธรรม, บรรณาธิการ. อาชีวเวชศาสตร์ฉบับพิษวิทยา. กรุงเทพฯ: บริษัท ไซเบอร์ เพรส จำกัด; 2542. หน้า 14-20. - มาตรฐานการวินิจฉัยโรคจากการทำงาน ฉบับเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550