ค้นหาข้อมูล | Search data

ค้นหาทั่วไป
ใส่ข้อมูลที่ต้องการค้นหา : เลือกหัวข้อที่ต้องการค้นหา :

ค้นหาจาก หมวดหมู่
UN NUMBER : 2249
ชื่อ สารเคมี Bis(Chloromethyl)ether (บิสคลอโรเมทิลอีเทอร์)
ชื่ออื่นๆ,การค้า,Synonyms Chlorodimethyl ether; Dimethyl-1:1 – dichloroether; Oxybis(chloromethane); Chloro(chloromethoxy)methane
สูตรโมเลกุล (CH2-Cl)2-O
CAS number 542-88-1
ลักษณะทางกายภาพ (ติดไฟ,กลิ่น,สี ฯ) เป็นของเหลวใสไม่มีสี มีกลิ่นเฉพาะตัว จุดเดือด 106 องศาเซลเซียส จุดหลอมเหลว -41.5 องศาเซลเซียส ละลายได้ในสารละลายอินทรีย์
ค่ามาตรฐานในสถานที่ทำงาน
● ACGIH ACGIH TLV – N/A
● OSHA OSHA PEL – N/A
● NIOSH NIOSH REL – N/A
● IDLH N/A
● ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี) N/A
● มาตรฐานอื่นๆ EPA จัดให้เป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์กลุ่ม A
● BEI N/A
การใช้ประโยชน์,ความเสี่ยงในการสัมผัส อุตสาหกรรมที่ใช้ - อุตสาหกรรมสิ่งทอ - การผลิต anion exchange resin และ polymer - การผลิตสารเร่งปฏิกิริยาในห้องปฏิบัติการผลิตพลาสติก
กลไกการก่อโรค ทางเข้าสู่ร่างกายทางหลักคือทางการหายใจและทางผิวหนัง โดยก่อให้เกิดการระคายเคืองบริเวณที่สัมผัส ซึ่งสาร bis(chloromethyl)ether เป็น alkylating agent สามารถทำลาย DNA ทำให้เกิด chromosomal aberration และก่อให้เกิดมะเร็ง ความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งจะเพิ่มขึ้นตามเวลา โดยมักจะเกิดหลังสัมผัสสาร 15-20 ปี โดยมักจะพบได้บ่อยในเพศชายที่อายุน้อยและไม่สูบบุหรี่
อาการเฉียบพลัน สารจะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุตาหรือผิวหนังที่ได้รับสัมผัส กรณีได้รับจาการหายใจจะทำให้เกิดอาการไอ เจ็บหน้าอก เหนื่อย
อาการเรื้อรัง การหายใจรับ bis(chloromethyl)ether เป็นเวลานานจะทำให้เกิดอาการหายใจไม่สะดวก มีเสมหะอยู่ในปอดมาก เกิดภาวะหอบหืด สมรรถนะของปอดลดลง และเกิดมะเร็งปอดได้
คุณสมบัติก่อมะเร็ง (IARC) IARC group 1
การวินิจฉัย
● เกณฑ์การวินิจฉัย 1. ยืนยันว่าเป็นมะเร็งปฐมภูมิของปอด ไม่ได้แพร่กระจายมาจากบริเวณอื่น โดยมีหลักฐานทางการแพทย์สนับสนุน เช่น ผลรายงานการชันสูตรต่าง ๆ หรือความเห็นของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 2. มีประวัติการสัมผัสสาร bis(chloromethyl)ether ในอดีต 3. มีระยะเวลาการสัมผัส ระยะแฝงตัวที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากข้อมูลทางวิชาการ 4. มีข้อมูลทางวิทยาการระบาดสนับสนุน 5. มีการวินิจฉัยแยกโรคอื่นแล้ว
● การตรวจทางห้องปฏิบัติการ(ตรวจในเลือด,ปัสสาวะ ฯ) 1. การตรวจเซลล์วินิจฉัยของเสมหะหรือน้ำล้างหลอดลมและปอด (Sputum cytology and Bronchoalveolar lavage fluid) 2. การตรวจชิ้นเนื้อจากการตัดชิ้นเนื้อด้วยการส่องกล้องหลอดลม (Bronchoscopic transbronchial biopsy) 3. การตรวจเซลล์วินิจฉัยจากตัวอย่างที่ได้จากเข็มเจาะดูดจากก้อนมะเร็งโดยตรง (Needle aspiration biopsy) 4. การตรวจชิ้นเนื้อหรือเซลล์วินิจฉัยจากตัวอย่างของอวัยวะที่แพร่กระจายไป เช่น เยื่อหุ้มปอด ต่อมน้ำเหลือง กระดูก สมอง เป็นต้น
การรักษา
● การรักษาเฉพาะ ไม่มี antidote สำหรับ bis(chloromethyl)ether
● การรักษาตามอาการ - การรักษาระยะเฉียบพลัน กรณีสารสัมผัสดวงตาให้ล้างตาด้วยน้ำอย่างน้อย 15 นาที กรณีสัมผัสทางผิวหนังให้ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกแล้วล้างด้วยน้ำและสบู่อย่างน้อย 15 นาที กรณีได้รับทางการหายใจให้นำผู้ป่วยออกจากที่เกิดเหตุแล้วให้ออกซิเจน - การดูแลระยะยาว นัดติดตามอาการเพื่อสังเกตอาการทางระบบทางเดินหายใจ
การป้องกัน,มาตรการทางความปลอดภัยและสุขภาพ,การเฝ้าระวังทางการแพทย์ - การป้องกัน เก็บสาร bis(chloromethyl)ether ในภาชนะที่มีฝาปิดอย่างมิดชิด รวมทั้งติดสลากระบุชนิดของสาร อันตรายที่จะเกิดขึ้น การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ใช้สารอื่นทดแทนในกระบวนการผลิต (Substitution) - มาตรการทางความปลอดภัยและสุขภาพ เนื่องจาก bis(chloromethyl)ether เป็นสารก่อมะเร็งจึงควรงดการกินอาหาร ดื่มน้ำ สูบบุหรี่ในบริเวณที่มีสารเคมีเพื่อลดการรับสัมผัสสาร และควรใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมเมื่อต้องทำงานสัมผัสกับสาร - การเฝ้าระวังทางการแพทย์ ในคนทำงานที่ต้องสัมผัสกับ bis(chloromethyl)ether ต้องเฝ้าระวังอาการทางระบบทางเดินหายใจ เอ็กซ์เรย์ปอดและตรวจสมรรถภาพปอด - การเตรียมตัวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ให้นำผู้ประสบเหตุอุบัติภัยสารเคมีออกจากที่เกิดเหตุแล้วปฐมพยาบาล ถอดชุดที่ปนเปื้อนสารเคมีออก ตรวจสัญญาณชีพ กรณีไม่หายใจให้ใส่ท่อช่วยหายใจ ถ้าไม่สามารถวัดชีพจรได้ให้ปั๊มหัวใจ กรณีที่ผู้ป่วยรู้สึกตัวดีให้ทำการล้างตัวเพื่อลดการปนเปื้อน
เอกสารอ้างอิง - ACGIH. TLVs and BEIs Based on the Documentation of the Threshold Limit Values & Biological Exposure Indices. United States2012. - NIOSH. NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards. Available from: http://www.cdc.gov/niosh/npg/npgd0128.html. - EPA. Bis(chloromethyl)ether (BCME) (CASRN 542-88-1). Available from: http://www.epa.gov/iris/subst/0375.htm. - IARC. Agents classified by the IARC Monographs, Volumes 1-105. Available from: http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/ClassificationsAlphaOrder.pdf. - โยธิน เบญจวัง วิลาวัณย์ จึงประเสริฐ. (2550). มาตรฐานการวินิจฉัยโรคจากการทำงาน ฉบับเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550. - ATSDR. Bis(chloromethyl)ether CAS # 542-88-1. Available from: http://www.atsdr.cdc.gov/toxfaqs/tfacts128.pdf.