ค้นหาข้อมูล | Search data

ค้นหาทั่วไป
ใส่ข้อมูลที่ต้องการค้นหา : เลือกหัวข้อที่ต้องการค้นหา :

ค้นหาจาก หมวดหมู่
UN NUMBER : 2480
ชื่อ สารเคมี Methyl isocyanate (เมทิล ไอโซไซยาเนต)
ชื่ออื่นๆ,การค้า,Synonyms Isocyanatomethane, Isocyanic acid, Methyl ester, Methyl carbylamine
สูตรโมเลกุล (CH3NCO)
CAS number (CH3NCO)
ลักษณะทางกายภาพ (ติดไฟ,กลิ่น,สี ฯ) Volatile colourless liquid Pungent odor
ค่ามาตรฐานในสถานที่ทำงาน
● ACGIH TLV 0.02 ppm
● OSHA TWA 0.047 mg/m3
● NIOSH – 47.4 mg/m3 (20 ppm)
● IDLH – 47.4 mg/m3 (20 ppm)
● ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี) ไม่มี
● มาตรฐานอื่นๆ ไม่มี
● BEI ไม่มี
การใช้ประโยชน์,ความเสี่ยงในการสัมผัส อุตสาหกรรมที่ใช้ - เป็นสารที่ใช้ในอุตสาหกรรมโลหะ พลาสติก และยางในรูปแบบสารประกอบต่างๆกัน - Hydrogen cyanide ใช้ในอุตสาหกรรมไฟเบอร์ พลาสติก ขัดเงาโลหะ การย้อมสี Wool, Wool Carpet, Lawn และการถ่ายภาพ อุตสาหกรรมที่อาจปล่อยสาร HCN หรืออาจมีการใช้ • Polyacrylonitrile, Polyurethane foam, Aliphatic polyurethane, aromatic polyurethane, Modacrylic drape
กลไกการก่อโรค สารประกอบไอโซไซยาเนต เป็นสารไวต่อการก่อปฏิกิริยา กับไฮโดรเจนไอออนในร่างกาย สามารถทำให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุทางเดินหายใจ ทำให้หลอดลมบีบตัวอย่างรุนแรง และยังเป็นพิษต่อปอด ทำให้เกิดภาวะปอดบวมน้ำได้
อาการเฉียบพลัน สารประกอบไอโซไซยาเนต เป็นสารไวต่อการก่อปฏิกิริยา กับไฮโดรเจนไอออนในร่างกาย สามารถทำให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุทางเดินหายใจ ทำให้หลอดลมบีบตัวอย่างรุนแรง และยังเป็นพิษต่อปอด ทำให้เกิดภาวะปอดบวมน้ำได้
อาการเรื้อรัง สารประกอบไอโซไซยาเนต เป็นสารไวต่อการก่อปฏิกิริยา กับไฮโดรเจนไอออนในร่างกาย สามารถทำให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุทางเดินหายใจ ทำให้หลอดลมบีบตัวอย่างรุนแรง และยังเป็นพิษต่อปอด ทำให้เกิดภาวะปอดบวมน้ำได้
คุณสมบัติก่อมะเร็ง (IARC) ไม่มี
การวินิจฉัย
● เกณฑ์การวินิจฉัย อาจใช้เกณฑ์เดียวกับสารประกอบไซยาไนด์อื่นๆ 1. มีอาการและอาการแสดงของโรค ปวดศีรษะคลื่นไส้ อาเจียน เหนื่อยหอบ ความดันต่ำ ซึ่งเป็นอาการที่เกิดจากการขาด ออกซิเจน และอาการอื่นๆ เช่นอาการระคายเคือง 2. มีการทำงานซึ่งสัมผัสกับสารไซยาไนด์ 3. มีการตรวจระดับไซยาไนด์ในเม็ดเลือดแดง และพลาสมา พบว่ามีค่าตั้งแต่ 0.5 มคก./ดล.ขึ้นไป ซึ่งจะสัมพันธ์กับอาการหรือไม่ก็ได้ โดยจะทำให้มีอาการหน้าแดง หัวใจเต้นเร็ว ถ้าอยู่ในระดับ 1.0-2.5 มคก./ดล. จะมีความรู้สติเปลี่ยนและถ้ามากกว่านั้นจะมีการกดการหายใจ โคมา และ ถึงแก่กรรม 4. มีการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมพบมีค่าเกินมาตรฐาน 5. มีการวินิจฉัยแยกโรคอื่นแล้ว
● การตรวจทางห้องปฏิบัติการ(ตรวจในเลือด,ปัสสาวะ ฯ) การตรวจร่างกายเพื่อการเฝ้าระวังพิษจากสาร Methyl isocyanate ในผู้ปฏิบัติงานควรเน้นที่การตรวจ ระบบทางเดินหายใจ และผิวหนัง
การรักษา
● การรักษาเฉพาะ ไม่มี แต่หากมีอการของพิษจากสารประกอบไซยาไนด์อาจพิจารณา • Hydroxocobalamine หรือ Sodium thiosulfate ร่วมกับ Sodium nitrile ในรายที่เป็น severe poisoning • การสูดดมสาร amyl nitrile ยังไม่ชัดเจนว่าสามารถช่วยต้านพิษของ ไซยาไนด์ได้หรือไม่ เนื่องจาก การสูดดมเมื่อ amyl nitrile เข้าสู่ร่างกายจะจับกับ Hemoglobin (เช่นเดียวกับ Sodium nitrile) กลายเป็น methemoglobin แล้วจะแย่งจับกับ Cyanide ในกระแสเลือด เป็น Cyanomethemoglobin และเมื่อได้รับ Sodium thiosulfate จึงจะช่วยขับ Cyanide ออกจากร่างกายได้ แต่ตัว Methemoglobin เองก็เป็นพิษต่อร่างกายเช่นกัน
● การรักษาตามอาการ - ปฐมพยาบาล กรณีสารเคมีรั่วไหล นำผู้ป่วยออกจากจุดเกิดเหตุให้เร็วที่สุด ให้อยู่ในที่อากาศถ่ายเท ถอดเสื้อผ้าออก ล้างตัวด้วยน้ำเปล่าให้มากที่สุด ถ้าเข้าตาให้ทำการล้างตาด้วย สังเกตสัญญาณชีพ ใส่ท่อช่วยหายใจถ้าไม่หายใจ ให้ออกซิเจนเสริม - การรักษาระยะเฉียบพลัน ทำการล้างตัว (decontamination) ทั้งที่จุดเกิดเหตุและที่โรงพยาบาล ช่วยการหายใจ ให้ออกซิเจน
การป้องกัน,มาตรการทางความปลอดภัยและสุขภาพ,การเฝ้าระวังทางการแพทย์ - การป้องกัน ป้องกันการสัมผัสโดยตรงทั้งจากแหล่งกำเนิด ทางผ่าน และที่ตัวบุคคล โดยใส่อุปกรณ์ป้องกันอย่างเต็มที่ ทั้งแว่นตา หน้ากาก ชุดคลุมป้องกันสารเคมี ชำระล้างร่างกายให้สะอาดทันทีหลังสิ้นสุดการปฏิบัติงานที่มีการใช้สารเคมี - มาตรการทางความปลอดภัยและสุขภาพ ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการทำงานกับสารเคมีอันตรายอย่างเคร่งครัด หากไม่แน่ใจควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสเนื่องจากเป็นสารเคมีที่มีอันตรายสูง และไม่ควรปฏิบัติงานเพียงลำพัง - การเฝ้าระวังทางการแพทย์ ใช้แบบเฝ้าระวังอาการปวดศีรษะ อ่อนเพลีย คลื่นไส้ ระคายเคือง ตรวจร่างกายวัดความดันโลหิตหากมีอาการ ถ้าสงสัยพิษเฉียบพลันควรส่งพบแพทย์ - การเตรียมตัวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน คัดกรองผู้สัมผัสสารเคมี ชำระล้างร่างกาย พิจารณาการให้ยาขยายหลอดลม ยาเสตียรอยด์ และรีบส่งพบแพทย์ทันที
เอกสารอ้างอิง 1. Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices. Cincinnati: ACGIH, 2005. 2. Ladou J (ed). Current Occupational & Environmental Medicine, 4th Ed. New York: McGraw-Hill, 2007. 3. Documentation of the TLVs and BEIs, 7th Ed. Cincinnati: ACGIH Worldwide, 2005. 4. Agents Classified by the IARC Monographs, Volumes 1–102 [database on the Internet] [cited 18 ตุลาคม 2554]. Available from: http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php 5. Occupational Safety and Health, United Stated Department of Labour [database on the Internet] [cited 18 ตุลาคม 2554]. Available from: http://www.osha.gov/SLTC/index.html 6. EPA fact sheets, Health effects of chemicals defined as hazardous by the Clean Air Act. [database on the Internet] [cited 18 ตุลาคม 2554]. Available from: http://www.epa.gov/ttn/atw/hlthef/hapindex.html 7. Occupational exposure to hazardous agents [database on the Internet] [cited 18 ตุลาคม 2554]. Available from: http://hazmap.nlm.nih.gov 8. SafeWork Bookshelf, International Labour Organization 2007 [database on the Internet] [cited 18 ตุลาคม 2554]. Available from: http://www.ilo.org/safework_bookshelf/english/ 9. มาตรฐานการวินิจฉัยโรคจากการทำงาน ฉบับเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน