ค้นหาข้อมูล | Search data

ค้นหาทั่วไป
ใส่ข้อมูลที่ต้องการค้นหา : เลือกหัวข้อที่ต้องการค้นหา :

ค้นหาจาก หมวดหมู่
UN NUMBER : 2676
ชื่อ สารเคมี Stibine (สตีไบน์)
ชื่ออื่นๆ,การค้า,Synonyms antimony hydride, antimony trihydride, hydrogen antimonide
สูตรโมเลกุล SbH3
CAS number 7803-52-3
ลักษณะทางกายภาพ (ติดไฟ,กลิ่น,สี ฯ) เป็นก๊าซ ไม่มีสี มีกลิ่นฉุนคล้ายกลิ่นก๊าซไข่เน่า (hydrogen sulfide) จุดเดือด -18 องศาเซลเซียส จุดหลอมเหลว -88 องศาเซลเซียส ความหนาแน่นไอเท่ากับ 4.4 (หนักกว่าอากาศ) เป็นก๊าซไวไฟ ขนส่งในรูปก๊าซอัด (compressed gas) ละลายในน้ำได้เล็กน้อย และละลายในสารกลุ่ม organic solvent ได้ดี, ที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส ก๊าซ stibine จะสลายตัวกลายเป็น ก๊าซไฮโดรเจนและโลหะพลวง
ค่ามาตรฐานในสถานที่ทำงาน
● ACGIH ACGIH TLV – TWA 0.1 ppm (0.5 mg/m3)
● OSHA OSHA PEL – TWA 0.1 ppm (0.5 mg/m3)
● NIOSH NIOSH REL – TWA 0.1 ppm (0.5 mg/m3)
● IDLH IDHL – 5 ppm
● ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี) ไม่ได้กำหนดไว้
● มาตรฐานอื่นๆ
● BEI ACGIH BEI (2011) – ไม่ได้กำหนดไว้
การใช้ประโยชน์,ความเสี่ยงในการสัมผัส อุตสาหกรรมที่ใช้ - พบได้ในงานถลุงแร่ งานเชื่อมโลหะ งานกัดสลักสังกะสี และใช้ในห้องปฏิบัติการทางเคมี - อาจพบได้ในกระบวนการชาร์จแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด (ที่มีพลวงเป็นส่วนผสมในแผ่นขั้วลบ) - ใช้เป็นสารรม (fumigant) แต่นิยมใช้น้อยกว่าก๊าซ phosphine
กลไกการก่อโรค - เป็น hemolytic agent เป็นพิษต่อระบบเลือด ไตและตับ (พิษคล้ายก๊าซ arsine แต่มีความเป็นพิษน้อยกว่าก๊าซ arsine) - รับสัมผัสทางการหายใจ เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะมี metabolism คล้ายสารหนู พลวงไม่มีการสะสมในเนื้อเยื่อ
อาการเฉียบพลัน - ระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ และมีอาการปวดศีรษะ อ่อนเพลีย คลื่นไส้ และปวดท้อง มีอาการของ hemolysis (ตัวเหลืองตาเหลือง ปัสสาวะสีแดง ไตวาย เลือดจาง) - หากรุนแรง อาจเสียชีวิตจากไตวาย และ pulmonary edema - หากผิวหนังสัมผัสกับก๊าซ stibine จะทำให้เกิดแผลน้ำแข็งกัด (frostbite)
อาการเรื้อรัง
คุณสมบัติก่อมะเร็ง (IARC) IARC -ไม่ได้ทำการประเมินไว้ ACGIH carcinogenicity – ไม่ได้ระบุไว้
การวินิจฉัย
● เกณฑ์การวินิจฉัย การวินิจฉัยโรคพิษจากก๊าซ stibine 1. มีอาการและอาการแสดงของโรค ได้แก่ ระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย คลื่นไส้ และปวดท้อง มีอาการของ hemolysis (ตัวเหลืองตาเหลือง ปัสสาวะสีแดง ไตวาย เลือดจาง) อาจไตวาย หรือpulmonary edema 2. มีประวัติการทำงานสัมผัสก๊าซ stibine 3. มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่แสดงอาการของโรค หรือแสดงการสัมผัส 4. มีข้อมูลสิ่งแวดล้อมสนับสนุนว่ามีความเข้มข้นของก๊าซ stibine เกินค่า มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด 5. มีข้อมูลทางระบาดวิทยาของเพื่อนร่วมงานสนับสนุน 6. มีการวินิจฉัยแยกโรคอื่นแล้ว เช่น ภาวะ hemolysis จากสาเหตุอื่น
● การตรวจทางห้องปฏิบัติการ(ตรวจในเลือด,ปัสสาวะ ฯ) - CBC, serum electrolytes, UA, BUN, creatinine, liver function test - เอกซเรย์ปอด ในกรณีที่รับสัมผัสทางการหายใจในปริมาณมาก - EGK อาจพบลักษณะ tall, peak-T waves หรือ heart block
การรักษา
● การรักษาเฉพาะ - ไม่มี antidote
● การรักษาตามอาการ - ให้การรักษาแบบประคับประคองโดยเฝ้าระวังภาวะไตวาย ให้สารน้ำอย่างเพียงพอ ในกรณีที่มีเม็ดเลือดแดงแตกเป็นจำนวนมาก อาจต้องพิจารณาทำการเปลี่ยนถ่ายเลือด (exchange blood transfusion)
การป้องกัน,มาตรการทางความปลอดภัยและสุขภาพ,การเฝ้าระวังทางการแพทย์ - การป้องกัน ใช้ PPE ที่เหมาะสม แว่นตาป้องกันของเหลวกระเด็น ชุดที่ป้องกันผิวหนังจากการเกิด frostbiteได้ อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจที่เป็นSelf-contained breathing apparatus (SCBA) - มาตรการทางความปลอดภัยและสุขภาพ ไม่รับประทานอาหาร/ดื่มน้ำ หรือสูบบุหรี่ในบริเวณที่ปฏิบัติงาน ล้างมือทุกครั้งหลังปฏิบัติงาน ทำความสะอาดชุดทำงานและอุปกรณ์ป้องกันต่างๆก่อนนำมาสวมใส่ - การเฝ้าระวังทางการแพทย์ ให้ตรวจ CBC, ดูค่า red cell index, UA และสอบถามอาการที่สัมพันธ์กับโรคพิษจากก๊าซ stibine - การเตรียมตัวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การเข้าไปกู้ภัยต้องใช้ชุดป้องกันชนิดที่มีถังบรรจุอากาศในตัว (Self-contained breathing apparatus, SCBA)
เอกสารอ้างอิง - ACGIH. TLVs and BEIs Based on the Documentation of the Threshold Limit Values & Biological Exposure Indices. United States 2011. - NIOSH. NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards. Available from: http://www.cdc.gov/niosh/npg/npgd0568.html - Editors: Rom, William N. Title: Environmental and Occupational Medicine, 4th Edition - Specific medical tests published in the literature for OSHA regulated substances. - STIBINE - National Library of Medicine HSDB Database http://www.toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search - มาตรฐานการวินิจฉัยโรคจากการทำงาน ฉบับเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550