ค้นหาข้อมูล | Search data

ค้นหาทั่วไป
ใส่ข้อมูลที่ต้องการค้นหา : เลือกหัวข้อที่ต้องการค้นหา :

ค้นหาจาก หมวดหมู่
UN NUMBER : 2810
ชื่อ สารเคมี Glutaraldehyde (กลูตาราลดีไฮด์)
ชื่ออื่นๆ,การค้า,Synonyms Alhydex; Cidex; Glutaric dialdehyde; 1,5-Pentanedial; Glutaral; Sporicidin; 1,3-Diformylpropane; Dioxopentane; Glutardialdehyde; Pentanedial; Ucarcide; Verucasep; [Marks, p. 146] Glutaric dialdehyde; Glutaric aldehyde; Glutaric acid dialdehyde; Glutarol; Veruca-sep; Gluteraldehyde; 1,5-Pentanedione; Potentiated acid glutaraldehyde;Sonacide; Pentane-1,5-dial; Aldesan; Coldcide-25 microbiocide; Glutaralum; Hospex; [ChemFinder] Glutaraldehyd
สูตรโมเลกุล C5H8O2
CAS number 111-30-8
ลักษณะทางกายภาพ (ติดไฟ,กลิ่น,สี ฯ) ของเหลวใส ไม่มีสี มีกลิ่นฉุน
ค่ามาตรฐานในสถานที่ทำงาน
● ACGIH ACGIH Ceiling (2009) – 0.05 ppm
● OSHA 0.2 ppm
● NIOSH REL 0.2 ppm
● IDLH ไม่มี
● ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี) ไม่มี
● มาตรฐานอื่นๆ ไม่มี
● BEI ไม่มี
การใช้ประโยชน์,ความเสี่ยงในการสัมผัส พบได้ในงานบริการทางการแพทย์ต่างๆ ทั้งงานทันตกรรม และงานเอกซเรย์
กลไกการก่อโรค ออกฤทธิ์กดระบบทางเดินหายใจอาจทำให้เกิดโรคหอบหืด (asthma) มีรายงานว่าทำให้เกิดอาการหอบหืดในเจ้าหน้าที่แผนกส่องกล้องตรวจ (endoscopy) และมีรายงานว่าทำให้เกิดผื่นผิวหนังอักเสบในเจ้าหน้าที่แผนกทันตกรรม แม่บ้าน บุคลากรทางการแพทย์ และช่างถ่ายภาพ นอกจากจะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังและเยื่อบุต่างๆ ได้แล้ว ในสัตว์ทดลองยังมีรายงานว่าทำให้เกิดอาการตับอักเสบ (toxic hepatitis) ได้ด้วย
อาการเฉียบพลัน ส่วนใหญ่เป็นอาการเฉียบพลันเป็นหลัก โดยทางเข้าสู่ร่างกายของกลูตาราลดีไฮด์นั้น สามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทั้งทางการหายใจ ทางการกิน และซึมผ่านผิวหนัง กรณีที่ได้รับสารเข้าสู่ร่างกายในปริมาณน้อยอาจทำให้เกิดการระคายเคืองได้ทั้งต่อระบบทางเดินหายใจ และดวงตา ซึ่งเป็นอวัยวะที่มีความไวต่อสารสูง การสัมผัสทางผิวหนังทำให้ผิวหนังไหม้ เป็นผื่นแดงอักเสบได้
อาการเรื้อรัง ได้รับในปริมาณมากพออาจทำให้เกิดการเป็นพิษต่อตับ มีอาการของตับอักเสบได้ ทำให้เป็นหอบหืดจากการทำงาน (occupational asthma)
คุณสมบัติก่อมะเร็ง (IARC) ยังไม่ได้รับการประเมินโดย IARC ACGIH Carcinogenicity = A4
การวินิจฉัย
● เกณฑ์การวินิจฉัย 1. อาการ และอาการแสดงของโรคได้แก่ อาการแสบตาแสบจมูก 2. ประวัติการทำงานในอาชีพที่เสี่ยงต่อการสัมผัส 3. การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยัน การตรวจ provocation test ให้ผลบวก 4. การตรวจทางสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนผลการวินิจฉัย มีสารในบรรยากาศการทำงานเกินที่กำหนด 5. มีรายงานทางระบาดวิทยาสนับสนุน
● การตรวจทางห้องปฏิบัติการ(ตรวจในเลือด,ปัสสาวะ ฯ) 1. การตรวจ provocation test ให้ผลบวก
การรักษา
● การรักษาเฉพาะ ไม่มี
● การรักษาตามอาการ - ปฐมพยาบาล กรณีสารเคมีรั่วไหล นำผู้ป่วยออกจากจุดเกิดเหตุให้เร็วที่สุด ให้อยู่ในที่อากาศถ่ายเท ถอดเสื้อผ้าออก ล้างตัวด้วยน้ำเปล่าให้มากที่สุด ถ้าเข้าตาให้ทำการล้างตาด้วย สังเกตสัญญาณชีพ ใส่ท่อช่วยหายใจถ้าไม่หายใจ ให้ออกซิเจนเสริม - การรักษา ทำการล้างตัว (decontamination) ทั้งที่จุดเกิดเหตุและที่โรงพยาบาล ช่วยการหายใจ ให้ออกซิเจน
การป้องกัน,มาตรการทางความปลอดภัยและสุขภาพ,การเฝ้าระวังทางการแพทย์ - การป้องกัน ควบคุมความเสี่ยงทั้งที่แหล่ง ทางผ่าน และที่ตัวบุคคล หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารเคมีโดยตรง สวมใส่ชุดป้องกันขณะปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม - มาตรการทางความปลอดภัยและสุขภาพ มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่รัดกุม อยู่ในพื้นที่ขณะที่มีการใช้สารเคมีให้น้อยที่สุด และควรมีการตรวจสภาพแวดล้อมหลังการใช้สารเคมีก่อนให้เข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่ - การเฝ้าระวังทางการแพทย์ กรณีอุบัติภัยสารเคมีต้องรีบทำทะเบียนผู้สัมผัสสารนี้ให้ครบถ้วน เนื่องจากเป็นสารที่เป็นพิษต่อตับจึงควรติดตามผลตรวจค่าการทำงานของตับ อาการและอาการแสดงของตับอักเสบต่ออีกระยะ - การเตรียมตัวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน จัดทำและซักซ้อมแผนอพยพ ทีมกู้ภัยควรสวมใส่ชุดป้องกัน SCBA ชำระล้างร่างกายผู้ประสบภัยทันที และทำการเฝ้าระวังอาการหืด หายใจลำบาก
เอกสารอ้างอิง 1. Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices. Cincinnati: ACGIH, 2005. 2. Ladou J (ed). Current Occupational & Environmental Medicine, 4th Ed. New York: McGraw-Hill, 2007. 3. Documentation of the TLVs and BEIs, 7th Ed. Cincinnati: ACGIH Worldwide, 2005. 4. Agents Classified by the IARC Monographs, Volumes 1–102 [database on the Internet] [cited 18 ตุลาคม 2554]. Available from: http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php 5. Occupational Safety and Health, United Stated Department of Labour [database on the Internet] [cited 18 ตุลาคม 2554]. Available from: http://www.osha.gov/SLTC/index.html 6. EPA fact sheets, Health effects of chemicals defined as hazardous by the Clean Air Act. [database on the Internet] [cited 18 ตุลาคม 2554]. Available from: http://www.epa.gov/ttn/atw/hlthef/hapindex.html 7. Occupational exposure to hazardous agents [database on the Internet] [cited 18 ตุลาคม 2554]. Available from: http://hazmap.nlm.nih.gov 8. SafeWork Bookshelf, International Labour Organization 2007 [database on the Internet] [cited 18 ตุลาคม 2554]. Available from: http://www.ilo.org/safework_bookshelf/english/ 9. มาตรฐานการวินิจฉัยโรคจากการทำงาน ฉบับเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน