ค้นหาข้อมูล | Search data

ค้นหาทั่วไป
ใส่ข้อมูลที่ต้องการค้นหา : เลือกหัวข้อที่ต้องการค้นหา :

ค้นหาจาก หมวดหมู่
UN NUMBER : 3104
ชื่อ สารเคมี Dibenzoyl peroxide
ชื่ออื่นๆ,การค้า,Synonyms Benzoyl peroxide Benzoic acid, peroxide Benzoyl superoxide Benzoperoxide Benzoyl peroxide, remainder water Lucidol
สูตรโมเลกุล C14-H10-O4
CAS number 94-36-0
ลักษณะทางกายภาพ (ติดไฟ,กลิ่น,สี ฯ) เป็นผงของแข็งไม่มีสีหรือสีขาว กลิ่น benzaldehyde จุดหลอมเหลว 104-106c จุดเดือด ระเบิดเมื่อ 105c ติดไฟได้ที่อุณหภูมิ 80c
ค่ามาตรฐานในสถานที่ทำงาน
● ACGIH ACGIH TLV – TWA 5 mg/m3 TWA
● OSHA OSHA _ PEL 5 mg/m3 TWA
● NIOSH NIOSH _ REL 5 mg/m3 TWA
● IDLH 1,500 mg/m3
● ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี) ไม่มี
● มาตรฐานอื่นๆ LD50 ในหนู 7710 mg/m3
● BEI ไม่มี
การใช้ประโยชน์,ความเสี่ยงในการสัมผัส - ใช้ในอุตสาหกรรมการทำโพลิเมอร์ - ใช้ในอุตสาหกรรมการทำยาง เรซิน - ใช้ในการฟอกสีแป้ง ชีส น้ำมันพืช - ใช้ในการรักษาสิว
กลไกการก่อโรค
อาการเฉียบพลัน - ถ้าได้รับเข้าไปในขนาดที่เป็นพิษอาจมีอาการระคายเคืองตา ผิวหนัง เยื่อเมือก ชีพจรเต้นช้า อุณหภูมิต่ำ หายใจลำบากและมีเสียงวี้ด ปวดท้อง และหมดสติได้ - หากหายใจเข้าไปทำให้มีอาการไอและเจ็บคอได้ - หากเข้าตาทำให้มีอาการเยื่อบุตาอักเสบได้ - หากถูกผิวหนังจะทำให้มีผิวหนังอักเสบได้ - หากรับประทานเข้าไปจะทำให้มีอาการปวดท้องได้
อาการเรื้อรัง - เกิดผื่นแพ้ผิวหนังได้
คุณสมบัติก่อมะเร็ง (IARC) Group 3, not classifiable as to its carcinogenicity to humans
การวินิจฉัย
● เกณฑ์การวินิจฉัย ไม่มี
● การตรวจทางห้องปฏิบัติการ(ตรวจในเลือด,ปัสสาวะ ฯ) ไม่มี
การรักษา
● การรักษาเฉพาะ ไม่มี
● การรักษาตามอาการ - หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมากทันที เป็นระยะเวลา 15 นาที - หากหายใจเข้าไป ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกสู่บริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ทันที ถ้าผู้ป่วยหยุดหายใจให้ช่วยผายปอด ถ้าหายใจติดขัดให้ออกซิเจนช่วย นำส่งไปพบแพทย์ทันที - หากกลืนเข้าไป ให้ดื่มน้ำหรือนมปริมาณ 120-200 mL เพื่อเจือจาง ถ้าอาเจียนให้ระมัดระวังการสำลักลงสู่ปอด - หากสัมผัสถูกผิวหนัง ให้ล้างผิวหนังทันทีด้วยสบู่และน้ำปริมาณมากอย่างน้อย 15 นาที พร้อมถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่ปนเปื้อนสารเคมีออก ซักทำความสะอาดเสื้อผ้า และรองเท้าก่อนนำกลับมาใช้ใหม่
การป้องกัน,มาตรการทางความปลอดภัยและสุขภาพ,การเฝ้าระวังทางการแพทย์ - การป้องกัน ใช้การจัดการทางวิศวกรรม เช่น การใช้ระบบปิด การใช้ที่ดูดอากาศ เพื่อลดความเข้มข้นที่จะได้รับสัมผัส ใช้การฝึกการทำงานที่ถูกต้องกับสารเคมีชนิดนี้ ใช้เครื่องป้องกันส่วนบุคคล เช่น ถุงมือที่ไม่ติดไฟ แว่นตา - มาตรการทางความปลอดภัยและสุขภาพ ใช้เครื่องป้องกันที่เหมาะสมทั้งถุงมือ และหน้ากากหรือแว่นตา ใช้ผ้าหรือถุงมือที่ไม่ติดไฟในการถือสารเคมีชนิดนี้ ถ้าถูกผิวหนังต้องล้างออกด้วยน้ำและสบู่ ห้ามรับประทานอาหารและสูบบุหรี่ ถ้ามีการหกของสารให้ทำการเปิดให้อากาศถ่ายเทเพื่อลดความเสี่ยงของการระเบิดและการติดไฟ เติมน้ำเพื่อป้องกันการฟุ้ง ทำการบำบัดด้วยสารละลาย 10% โซดาไฟ น้ำหนัก 10 เท่าของสารที่หก และนำของเหลวไปทิ้งใน landfill - การเฝ้าระวังทางการแพทย์ ไม่มี การเตรียมตัวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน นำผู้ป่วยออกจากจุดเกิดเหตุ หยุดการสัมผัสสาร โดยนำผู้ป่วยมาไว้ในจุดที่ ไม่มีการปนเปื้อน ระมัดระวังการติดไฟ และการระเบิดของสาร ระยะที่ปลอดภัยคือ 1.5 ไมล์ ถ้ามีการเผาไหม้จะเกิดก๊าซคาร์บอนมอนน็อกไซด์ และ ควันของกรดเบนโซอิก
เอกสารอ้างอิง - ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายและเคมีภัณฑ์ available from: http://msds.pcd.go.th/searchName.asp?vID=408 - ACGIH. TLVs and BEIs Based on the Documentation of the Threshold Limit Values & Biological Exposure Indices. United States2012. - Occupational safety and health administration available from: http://www.osha.gov/dts/chemicalsampling/data/CH_220400.html