ค้นหาข้อมูล | Search data

ค้นหาทั่วไป
ใส่ข้อมูลที่ต้องการค้นหา : เลือกหัวข้อที่ต้องการค้นหา :

ค้นหาจาก หมวดหมู่
UN NUMBER : 814-68-6
ชื่อ สารเคมี Acrylyl chloride
ชื่ออื่นๆ,การค้า,Synonyms 2-propenoyl chloride, Acryloyl chloride, Acrylic acid chloride
สูตรโมเลกุล C3-H3-ClO
CAS number 814-68-6
ลักษณะทางกายภาพ (ติดไฟ,กลิ่น,สี ฯ) ของเหลว ติดไฟได้
ค่ามาตรฐานในสถานที่ทำงาน
● ACGIH ไม่มี
● OSHA ไม่มี
● NIOSH ไม่มี
● IDLH ไม่มี
● ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี) ไม่มี
● มาตรฐานอื่นๆ ไม่มี
● BEI ไม่มี
การใช้ประโยชน์,ความเสี่ยงในการสัมผัส ใช้ในอุตสาหกรรมเคมี เพื่อสังเคราะห์เคมีกลุ่มอะคริลิก (acrylic) เช่น การใช้ในการสังเคราะห์อะคริเลตโมโนเมอร์ (acrylate monomer) เป็นต้น
กลไกการก่อโรค
อาการเฉียบพลัน การสัมผัสจะทำให้ระคายเคืองผิวหนัง เคืองตาถ้าสัมผัสถูกดวงตา การหายใจเอาไอระเหยเข้าไปทำให้ระคายเคืองจมูก คอ ไอ หายใจหอบ หายใจเป็นเสียงหวีด
อาการเรื้อรัง ยังไม่มีข้อมูลพิษในระยะยาวของสารเคมีนี้มากนัก ผลการก่อมะเร็งไม่มีข้อมูล การทดสอบผลต่อระบบสืบพันธุ์ในสัตว์ทดลองไม่พบความผิดปกติ ในมนุษย์ไม่มีข้อมูล กรณีกลืนกินโดยไม่ตั้งใจ การก่อให้เกิดการอักเสบและหลอดอาหารตีบ
คุณสมบัติก่อมะเร็ง (IARC) ไม่ทราบ องค์กร IARC ไม่ได้ทำการประเมินไว้
การวินิจฉัย
● เกณฑ์การวินิจฉัย ไม่มี (ไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อโรคจากการทำงานของประเทศไทย ฉบับ พ.ศ. 2550)
● การตรวจทางห้องปฏิบัติการ(ตรวจในเลือด,ปัสสาวะ ฯ) ยังไม่มีการตรวจพิสูจน์การสัมผัสสารเคมีนี้
การรักษา
● การรักษาเฉพาะ ไม่มียาต้านพิษ
● การรักษาตามอาการ  กรณีประสบเหตุฉุกเฉิน ให้รีบนำผู้ป่วยออกจากที่เกิดเหตุโดยเร็ว อยู่ในที่อากาศถ่ายเทดี ทำการล้างตัว ช่วยหายใจ ให้ออกซิเจน ทำแผลถ้ามีแผลกัดกร่อน ตรวจร่างกายและภาพรังสีทรวงอก เพื่อสังเกตอาการปอดบวมน้ำ  กรณีกลืนกินสารนี้เข้าไป ให้รักษาแบบผู้ป่วยที่กลืนกินสารกัดกร่อน
การป้องกัน,มาตรการทางความปลอดภัยและสุขภาพ,การเฝ้าระวังทางการแพทย์ - การป้องกัน ตรวจวัดระดับสารเคมี ควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน สวมอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม - มาตรการทางความปลอดภัยและสุขภาพ ลดปริมาณการใช้ ป้องกันการสัมผัสตามหลักอาชีวอนามัย - การเฝ้าระวังทางการแพทย์ สอบถามอาการระคายเคือง ตรวจสมรรถภาพปอดทุกปี - การเตรียมตัวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน นำผู้ที่สัมผัสสารออกจากบริเวณที่มีการปนเปื้อนโดยด่วน โดยผู้ช่วยเหลือควรใส่ชุดป้องกันสารเคมีที่มี SCBA
เอกสารอ้างอิง - New Jersey Department of Health and Senior Services. Hazardous Substance Fact Sheet: Acrylyl chloride. New Jersey: New Jersey Department of Health and Senior Services 2012. - National Library of Medicine HSBD Database. Acrylyl chloride. available from http://www.toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search [cited 2012].